Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Ἀμείωτος ἡ κρίσις εἰς τὰς σχέσεις Φαναρίου- Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

 

Ἀμείωτος ἡ κρίσις  εἰς τὰς σχέσεις  Φαναρίου- Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

Ἡ κρίσις εἰς τὰς σχέσεις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν παραμένει ἀμείωτος. Τοῦτο προκύπτει ἀπὸ τὴν
ἀπουσίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀπὸ  τὴν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν τοῦ  Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εἰς τὴν Κέρκυραν,
ὕστεραἀπὸπρόσκλησιντῆςἹ.Μητροπόλεως Κερκύρας. Τὸν Ἀρχιεπίσκοπον ἐξεπροσώπησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη Μητροπολίτης παρὰ τὴν καθολικὴν ἀντίδρασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Λέγεται ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  κ. Ἱερώνυμος ἑτοιμάζεται νὰ  «ἀπαιτήση» ἀπὸ τὸ Φανάριον,  ὅπως τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρ
χην ἐκπροσωπῆ εἰς τὰς ἈθήναςoἈρχιμανδρίτης καὶ ὄχι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀνδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη εἰς τὸν θρόνον αὐτόν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν  του νὰ ἀναδειχθῆ Μητροπολίτης  Ἰωαννίνων. Ἕνα ἄλλο γεγονός, τὸ ὁποῖον καταδεικνύει τὴν ὑφισταμένην κρίσιν  εἶναι ἡ ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ συζητήση, μετὰ ἀπὸ σχετικὸν αἴτημα  
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αἰγιαλείας  καὶ Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου, τὴν  ἀνάκλησιν τοῦ χαρακτηρισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαζίου Μεγάρων ὡς  «Σταυροπηγιακῆς» ὑπαγομένης εἰς τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον. Ὁ χαρακτηρισμὸς εἶχε «συντελεσθῆ» μὲ πράξεις τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου  Μεγάρων κυροῦ Βαρθολομαίου. Αἱ  πράξεις εἶχον ἐγκριθῆ μὲ τὴν δημοσίευσίν των εἰς τὴν ἐφημερίδα τῆς  Κυβερνήσεως. Λέγεται ὅτι ἐὰν ὁ Οἰκ.  Πατριάρχης τὸ «τραβήξη τὸ σχοινί»διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν σχεδίων του, τὰ ὁποῖα προβλέπουν τὴν αὐτονόμησιν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῶν  «Νέων Χωρῶν» (κατὰ τὰ πρότυπα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης), τότε ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος θὰ διεξάγη «πραγματικὸν πόλεμον», διὰ νὰ ἀποτρέψη τὰ  σχέδια αὐτά. Πάντως ἡ στάσις τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου ἔχει ἐκπλήξει τὸν  Οἰκ. Πατριάρχην, ὁ ὁποῖος διατείνεται «πὼς ἄλλα μᾶς λέγουν δημοσίως  οἱ φίλοι καὶ ἄλλα πράττουν παρασκηνιακῶς». Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἤλλαξε  στάσιν ἔναντι τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου,
ὅταν ἀπεκαλύφθη ὅτι ὁ τελευταῖος  «θέλει τὰ σύνορα» τῆς Ἐκκλησίας  τῆς Ἑλλάδος ἕως τοῦ Ὀλύμπου. Ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος θυμίζει τὸν μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν  κυρὸν Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος, ὅταν διεπίστωσεν ὅτι ὁ μακαριστὸς Οἰκ. Πατριάρχης κ. Δημήτριος εἶχεν «ἐπιθετικὰ σχέδια» εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐφρόντισε νὰ  ἀνακόψη τὰς «ὀρέξεις» του μὲ πολλαπλὰ μηνύματα: Τὸν Οἰκ. Πατριάρχην εἰς τὴν Κέρκυραν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας τὸν προσεφώνησεν ὡς τὸν πρῶτον τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ ὡς «αὐθεντίαν» εἰς τὸν χῶρον  τῆς Ὀρθοδοξίας.

http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/2050.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου