Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Καθήκον είχεν ό άνθρωπος να άνυψούται προς τον Θεόν.


 '' Καθήκον είχεν ό άνθρωπος να άνυψούται προς τον Θεόν και τον νουν αυτου προς μόνον τον Θεόν να άναφέρη και ουχί να άναζητή  την τέρψιν εν ταις άπολαύσεσι των δημιουργημάτων, ή προσήλωσις αυτου προς τα γήινα επέφερε την άμέλειαν του προς εαυτόν καθήκοντος.

Δια της αμελείας έμακρύνθη ήδη του Θεου, άπώλεσεν ήδη μέγα μέρος της ένισχυούσης αυτόν θείας δυνάμεως, και δια τουτο ήττηθείς έπεσεν εν τη αμαρτία.

Εάν ό Αδάμ δεν είχεν άπομακρυνθη ήδη του  Θεου, δεν θα ήττάτο, διότι ή θεία δύναμις θα ένίσχυεν αυτόν, ή ένατένισις προς το ξύλον το άπηγορευμένον ήτο ένδειξις της προσηλωσεως προς την ύλη''.
+Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου