Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΜΙΣΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ  ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ !!!
Η ΣΑΡΑ  ΠΕΙΛΙΝ

ΠΡΕΠΕΙ νὰ τὸ καταλάβουµε:
Εἴµαστε «τὰ µαῦρα πρόβατα» 
τῶν δυτικῶν µας «ἑταίρων».
Καὶ ξέρετε γιατί; Ἐπειδὴ εἴµα-
στε διαφορετικοὶ ἀπὸ ἐκεί-
νους. Γιατί εἴµαστε Ὀρθόδο-
ξοι! Πρόσφατες ἀπαράδεκτες
δηλώσεις τῆς ἀµερικανίδας
πολιτικοῦ Σάρα Πέϊλιν ἀπο-
δεικνύουν τὰ παραπάνω.
Πρότεινε νὰ βοµβαρδιστεῖ µὲ
ἀτοµικὰ ὅπλα ἡ Ρωσία, καὶ
πρὶν ἀπὸ αὐτὴ ἡ Ἑλλάδα!
∆εῖτε τί δήλωσε: «Ἔχω µελε-
τήσει τὴν ἱστορία τῆς Εὐρώ-
πης καὶ γνωρίζω πολὺ καλὰ τί
εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Ἡ Ἑλλάδα
εἶναι ἕνας «δούρειος ἵππος»
τῆς Ρωσίας στὴν Εὐρώπη καὶ
ἑποµένως ἡ καταστροφή της

θὰ εἶναι ἕνα σαφὲς µήνυµα
πρὸς τὸ Πούτιν, γιὰ τὸ τί τὸν
περιµένει. Μπορεῖ νὰ υἱοθετη-
θήκατε ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση καὶ τὸ ΝΑΤΟ, ἡ περιο-
χή σας, ἀλλὰ ὄχι τὸ ἔθνος
σας. Οἱ Ἕλληνες εἶναι παρά-
σιτα καὶ αὐτὸ εἶναι σαφὲς ἀκό-
µα καὶ στὰ νηπιαγωγεῖα τῆς
Ἀµερικῆς. Ποιοὶ ἄλλοι ἄνθρω-
ποι µποροῦν νὰ ἀνεχθοῦν νὰ
ζοῦν περίπου πεντακόσια
χρόνια κάτω ἀπὸ τὸν ζυγὸ καὶ
ποιὸς ξέρει πόσα ἀκόµη θὰ
εἴχατε ἀνεχθεῖ, ἂν δὲν εἴχατε
ἀπελευθερωθεῖ, δυστυχῶς,
ἀπὸ τὴν Ρωσία. Οἱ Ἕλληνες
µποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν κά-
τω ἀπὸ ὅλες τὶς συνθῆκες, σὲ
κάθε αὐτοκρατορία. Εἶστε πα-
ράσιτα καὶ ποτὲ δὲν προσφέ-
ρατε τίποτα γιὰ τὴν εὐηµερία
ἐκείνων µὲ τοὺς ὁποίους ἔχε-
τε συνδεθεῖ. Μὲ τὴν ἀπώλειά
σας, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ
τὸ ΝΑΤΟ δὲν θὰ χαθεῖ, καὶ τὰ
κέρδη ἀπὸ τὴν καταστροφή
σας θὰ εἶναι τὸ σταµάτηµα τῆς
Πουτινικῆς Ρωσίας, γιὰ νὰ µὴ
ἀποκαταστήσει τὴν ἐπιρροή
της στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ
γιὰ νὰ διευκολυνθεῖ ἡ χρήση
τοῦ ἐδάφους σας γιὰ τὴν ὑλο-
ποίηση τῶν στρατηγικῶν
στόχων µας» (Ἱστολ. Ξυπνῆ-
στε Ρέ)! Αὐτὰ εἶναι τὰ αἰσθή-
µατα τῶν δυτικῶν γιὰ τοὺς
Ὀρθοδόξους λαοὺς καὶ ἰδιαί-
τερα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πατρί-
δα µας! Σὲ αὐτοὺς ἔχουµε ἐνα-
ποθέσει τὶς ἐλπίδες µας γιὰ τὴ
σωτηρία µας! Ἀµ’ δέ!
''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου