Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

«Ἡ Τουρκία θέλει τὰ πάντα...»

«Ἡ Τουρκία θέλει τὰ πάντα...»
 Αποτέλεσμα εικόνας για αρχιεπισκοπος κυπρουΣυνέντευξιν παρεχώρησεν ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου εἰς τὸν
Ἐθνικὸν Κήρυκα, ὅπου ἀνέπτυξε
κυρίως τὰς σκέψεις του διὰ τὸ Κυ-
πριακόν. 
Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα romfea.gr τῆς 8ης Ἰανουαρίου 2016:
«Ἀναφορικὰ µὲ τὸ ἐθνικὸ θέµα
τῆς Κύπρου καὶ στὴν ἐρώτηση ποῦ
πᾶµε, εἶπε πὼς «ποτὲ δὲν ἔχω πι-
στέψει ὅτι µπορεῖ νὰ γίνει λύση τοῦ
ἐθνικοῦ µας προβλήµατος. Ὄχι
διότι φταῖµε ἐµεῖς, ἀλλὰ δυστυχῶς
ἡ Τουρκία θέλει τὰ πάντα... Γίνονται
συνοµιλίες δῆθεν γιὰ Ὁµοσπονδία.
Ποιὰ Ὁµοσπονδία, ὅταν ἡ ἴδια ἡ
ἐπίσηµη Τουρκία, ὁ Πρόεδρος, ὁ
Πρωθυπουργός, ὁ Ὑπουργὸς
Ἐξωτερικῶν, χωρὶς ντροπὴ ὁµι-
λοῦν γιὰ δύο κράτη;... Στόχος τῆς
Τουρκίας ἦταν νὰ ἀλλοιωθεῖ ἡ δη-
µογραφικὴ σύνθεση τοῦ λαοῦ, ὁ
στόχος αὐτὸς δὲν παρῆλθε, ὑφί-
σταται... Ἡ Τουρκία ἔχει πληθυσµό,
εἶναι πολὺ εὔκολο γι' αὐτὴ νὰ ἀλλά-
ξει τὴ σύνθεση τοῦ πληθυσµοῦ,
ἄρα οἱ ἔποικοι πρέπει νὰ φύγουν,
γιὰ νὰ µπορέσει νὰ γίνει λύση».
Στὴν ἐπισήµανση ὅτι ὁ κ. Ἀκιντζὶ
µέχρι πρόσφατα εἶπε ὅτι οἱ ἔποικοι
ἀποκλείεται νὰ φύγουν, ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χρυσό-
στοµος, ἀνέφερε πὼς «κι ἐγὼ λέ-
γω πὼς γιὰ τὴν Ἐκκλησία οἱ ἔποι-
κοι εἶναι κόκκινη γραµµή. Ἐδῶ γιὰ
ἀνθρωπιστικοὺς καὶ µόνο λόγους
µποροῦν νὰ παραµείνουν ὅσοι
παντρεύτηκαν µὲ Τουρκοκυπρίους,
δὲν εἶναι σωστὸ νὰ χωρίσουµε τὶς
οἰκογένειες»... Ἂν ὑπάρχουν περι-
πτώσεις ἐπιγαµιῶν ἀνάµεσα σὲ
Τουρκοκυπρίους καὶ Ἑλληνοκυπρί-
ους, ἀπάντησε «ἀνεπαίσθητες, ἂν
δηλαδὴ µέσα σὲ µία δεκαετία σ
ὅλο τὸν πληθυσµὸ ὑπῆρχαν πέντε
µὲ δέκα περιπτώσεις καὶ στὶς πε-
ρισσότερες φορὲς βαφτιζόταν». Τό-
νισε πὼς «ἦταν ἰσχυρὴ ἡ παρου-
σία τοῦ Ἑλληνικοῦ Χριστιανικοῦ
στοιχείου. Οἱ Τουρκοκύπριοι δὲν
ἦταν θρησκευόµενοι γιατί ἦταν
Ἕλληνες Κύπριοι ποὺ κάτω ἀπὸ
τὴν πίεση ἐξωµότησαν... Ὅλοι οἱ
Κύπριοι θέλουν λύση, ἀλλὰ ὄχι διά-
λυση».
Στὴν ἐρώτηση ποιὸς κρατᾶ τὸ
κλειδὶ µιᾶς τέτοιας λύσης, πιστεύει
ὅτι «τὸ κλειδὶ τὸ κρατᾶ ἡ Ἄγκυ-
ρα...». Στὴν ἐρώτηση ἂν θέλει ἡ
Ἀµερικὴ µπορεῖ νὰ ἐπιβάλει στὴν
Ἄγκυρα νὰ λύσει τὸ Κυπριακό, εἶπε
ὅτι «ἡ Ἄγκυρα µὲ ἐπικεφαλῆς τὸν
Ἐρντογάν δὲν µπορεῖ νὰ δεχθεῖ κά-
τι τέτοιο
».