Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΤΑ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΜΕ !

 Αποτέλεσμα εικόνας για σιατιστης παυλος
Μητροπολίτης Σισανίου: «Τέσσερις
καναλάρχες ἑτοίµαζαν ἐπίθεση»
   Εἰς ἀποκαλύψεις προέβη ὁ Σεβ.
Μητρ. Σισανίου Παῦλος ὅτι κατὰ τὸ
τελευταῖον ἔτος τῆς ποιµαντορίας
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδού-
λου ὑπῆρξε µυστικὴ συνάντησις
τεσσάρων καναλαρχῶν, οἱ ὁποῖοι
εἶχαν ἀποφασίσει νὰ ἀρχίσουν
ὀργανωµένην ἐπίθεσιν ἐναντίον
τῆς Ἐκκλησίας.
Ὡστόσο, ὡς ἀνέφε-
ρε, αὐτὸ δὲν ἐπραγµατοποιήθη πο-
τέ, διότι µεσολάβησε ἡ ἀσθένεια
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ οἱ ἐνορχη-
στρωταὶ τοῦ σχεδίου τὸ ἀνέβαλαν,
ἀφοῦ εἶδαν οἱ ἴδιοι ὅτι δὲν θὰ ζοῦσε
διὰ πολὺ ἀκόµη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.
Τὸ ἀνησυχητικὸν τῶν ἀποκαλύψε-
ων δὲν εἶναι τὸ ἱστορικὸν µέρος,
ἀλλὰ ὁ ἰσχυρισµὸς τοῦ Μητροπολί-
του ὅτι τὸ σχέδιον αὐτὸ ὑπάρχει καὶ
θὰ τεθῆ πιθανῶς πάλιν εἰς ἐφαρµο-
γήν.
∆ιὰ τοῦτο ὀφείλουν πάντοτε,
κυρίως οἱ Ἱεράρχαι νὰ µὴ δίνουν
ἀφορµὰς καὶ ὁ πιστὸς λαὸς νὰ ζητῆ
πάντοτε διαφάνειαν, ἀλλὰ καὶ νὰ
ἐπαγρυπνῆ καὶ νὰ µὴ εἶναι εὔπι-
στος εἰς ὅλα ὅσα πληροφορεῖται
ἀπὸ διαπλεκόµενα µέσα ἐνηµερώ-
σεως.
∆ὲν θὰ πρέπη πάντως νὰ
ἀναθέση καὶ ἡ Ἱεραρχία εἰς ὀλιγο-
µελῆ ὁµάδα Ἱεραρχῶν ἐκπόνησιν
σχεδίου εἰς περίπτωσιν ἀήθους
ἐπιθέσεως;

''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ''


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου