Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ''ΕΙΣΤΕ ΑΝΟΗΤΟΙ''

Μητροπολίτης Σερρῶν: «Οἱ Γερµανοὶ
αἱµατοκύλισαν δύο φορὲς τὸν κόσµο»

Αποτέλεσμα εικόνας για θεολογος μητροπολιτης σερρων 
Ἐπικροτοῦμεν τὰς δηλώσεις τοῦ
Σεβασμιωτάτου διὰ τοὺς Γερμανούς,
διότι πρόκειται διὰ τὴν ἱστορικὴν
ἀλήθειαν. Ὡστόσο, ἀνεφέρθη καὶ εἰς
τὸν μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον 

Χριστόδουλον καὶ εἰς τὴν προσβολὴν
τοῦ κ. Σόϊμπλε πρὸς τὸν Πρωθυπουργόν. Σεβασμιώτατε, εὐθύνας ἡ
Κυβέρνησις καὶ ἡ Βουλὴ δὲν ἔχουν;
Ἐπίσης, περιμένετε ἀπὸ τοὺς κεκοι-
μημένους νὰ δώσουν τὴν λύσιν ἢ μή-
πως ἀπαιτεῖται κάθε Ἱεράρχης νὰ
ὑψώση σήμερον τὸ ἀνάστημά του;
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ ἱστο-
λόγιον romfea.gr τῆς 30ῆς Ἰανουάριου 2016:
«Ἡ πατρίδα µας δὲν θὰ εἶχε φτά-
σει σὲ αὐτὸ τὸ κατάντηµα, ἐὰν ζοῦσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος», τόνισε µεταξὺ ἄλλων ὁ Σεβ.Μητροπολίτης Σερρῶν κ. Θεολό-
γος, µετὰ τὸ πέρας τοῦ µνηµοσύ-
νου ποὺ τέλεσε στὶς Σέρρες. Ὁ Σε-
βασµιώτατος ποὺ ὑπῆρξε πνευµα-
τικὸ τέκνο τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Χριστοδούλου, συµπλή-
ρωσε ὅτι «ὁ λαὸς ἂν ἦταν σήµερα ὁ
Χριστόδουλος θὰ εἶχε κάπου νὰ
ἀκουµπήσει καὶ δὲν θὰ φοβόταν».
Σὲ ἄλλο σηµεῖο ὁ Μητροπολίτης
Σερρῶν ἀνεφέρθη στὸν Ὑπουργὸ
Οἰκονοµικῶν τῆς Γερµανίας κ. Σόϊµ-
πλε, ὁ ὁποῖος χαρακτήρισε τὸν
Πρωθυπουργὸ Ἀλέξη Τσίπρα
"ἀνόητο". "∆ὲν ἔχει τὸ δικαίωµα κανεὶς νὰ ταπεινώνει καὶ νὰ προσβάλει
τὸν ἕλληνα Πρωθυπουργὸ καὶ νὰ
τὸν ὀνοµάζει ἀνόητο...Αὐτοὶ εἶναι
ἀνόητοι ποὺ τὰ λένε, καὶ ποὺ αἱµατο-
κύλησαν δύο φορὲς τὸν κόσµο ὅλο"
ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὁ Μητρο-
πολίτης Σερρῶν κ. Θεολόγος. Ἐπί-
σης ὁ Σεβασµιώτατος τόνισε:

 "Μιλᾶνε αὐτοὶ ποὺ κατέστρεψαν καὶ λεη-
λάτησαν τὴν πατρίδα µας, ποὺ τὴν
φτωχοποίησαν, ποὺ µᾶς ἔκλεψαν
τὴν ψυχὴ καὶ τὰ χρήµατα καὶ ἔχουν
τὸ θράσος νὰ κουνοῦν τὸ χέρι στὸ
ἕλληνα Πρωθυπουργὸ καὶ νὰ τὸν
ἀποκαλοῦν ἀνόητο." "Ντροπή τους,
ντροπή τους, ντροπή τους" συµπλή-
ρωσε µὲ στεντόρεια φωνὴ ὁ κ. Θεολόγος.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου