Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

ΝΗΣΤΕΙΑ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΟΥΡΑΝΙΟΣ.


Κυριακή τῆς Τυρινῆς
Ἡ τέταρτη Κυριακή τοῦ Τριωδίου, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἶναι καί ἡ τελευταία του. Εἶναι ἡ Κυριακή τῆς Τυρινῆς, ὅπως ἐκ παραδόσεως γνωρίζουμε καί λέμε. Εἶναι ἡ μέρα πού γιά τελευταία φορά θά καταλύσουμε ψάρι, αὐγό καί γαλακτερά. Ἀπό αὔριο ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Τεσσαροκοστή μέ τήν συνοδό νηστεία της. Ἀπό αὔριο μπαίνουμε πιά στό στάδιο γιά νά ἀγωνιστοῦμε, τόν καλό ἀγώνα. Τό στάδιο ὅπως καί ὁ ἀγώνας εἶναι πνευματικό. Εἶναι στάδιο τῶν ἀρετῶν.

Θά μπορούσαμε νά ποῦμε πώς τό Τριώδιο εἶναι μιά περίοδος προετοιμασίας πνευματικῆς. Πώς ἔχει τή θέση ζεστάματος ὅπως λέγεται στόν ἀθλητισμό. Ὅπως ὁ ἀθλητής προτοῦ μπεῖ στό στάδιο κάνει προθέρμανση, γιά νά μπορέσει νά ἀγωνισθεῖ ὅσο γίνεται καλά καί μέ ἐπιτυχία, ἔτσι καί ὁ χριστιανός πού ζεῖ αὐτό πού λέει πώς πιστεύει, ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Τριωδίου ἔχει ἀρχίσει νά προσανατολίζεται πρός τόν πνευματικό αὐτό ἀγώνα καί νά προετοιμάζετα γι αὐτό.

Μή σᾶς φαίνονται τά λόγια αὐτά παράξενα, ἄσχετα ἤ ἀλλόκοτα. Ὁ ἵδιος ὁ ἀπόστολος Παῦλος χαρακτηρίζει τόν πνευματικό ἀγώνα τοῦ χριστιανοῦ ὡς ἄθλημα. Μάλιστα τόσο τόν ταυτίζει μέ τόν ἀθλητισμό, πού τονίζει πώς ὁ χριστιανός δέν πρέπει νά τό βλέπει μέ ἐλαφρότητα καί ἐπιπολαιότητα. Ἀντιθέτως νά τό βλέπει πολύ σοβαρά καί μάλιστα νά γνωρίζει καί τούς κανόνες του, τούς ὁποίους θά πρέπει νά τηρεῖ ἀπαρέγκλητα, γιά νά εἶναι νόμιμος καί νά μπορεῖ ἔτσι νά δικαιοῦται τό βραβεῖο, τό στεφάνι τοῦ νικητή. «Ἐάν δέ καί ἀθλή τίς, οὔ στεφανοῦται , ἐάν μή νομίμως ἀθλήση», ἐπισημαίνει στή δεύτερη πρός Τιμόθεον ἐπιστολή του.

Ἀπό αὔριο λοιπόν ἀρχίζει ὁ πνευματικός ἀγώνας τῆς νηστείας. Μιάς νηστείας πού εἶναι ἡ πιό δυνατή, ἀφοῦ κανονικά οἱ πέντε ἡμέρες τῆς ἐβδομάδος εἶναι ξηροφαγία-ἀλάδοτο φαγητό καί μόνο σαββατοκύριακο λαδερό, καί ἡ ποιό μακρά ἀφοῦ διαρκεῖ περισσότερο ἀπό σαράντα ἡμέρες. Γι αὐτό καί σήμερα ἀναγινώσκεται ἡ εὐαγγελική περικοπή πού εἶναι ἕνα κομμάτι ἀπό τήν «ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία» τοῦ Χριστοῦ καί μᾶς συμβουλεύει γιά τό πῶς θά πρέπει νά νηστεύσουμε.
«...Ἐάν συγχωρεῖτε τούς ἀνθρώπους, θά συγχωρήσει καί ἐσᾶς ὁ Θεός. Ἄν ὅμως δέν τούς συγχωρεῖτε, οὔτε ὁ Θεός θά συγχωρήσει ἐσᾶς.» Καταλαβαίνουμε ἀπό αὐτό πώς πρώτο στοιχείο τῆς νηστείας, εἶναι ἡ ἀλληλοσυγχώρηση, ἡ ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων.

«Ὅταν νηστεύητε, μή γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταί σκυθρωποί, ἀφανίζουσι γάρ τά πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανώσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμήν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσιν τόν μισθόν αὐτῶν». Ἡ νηστεία θά πρέπει νά μήν εἶναι ὑποκριτική, φτιασίδωμα τοῦ ἐαυτοῦ, εἰκόνα χωρίς περιεχόμενο, διάθεση αὐτοπροβολῆς, ἀποσκοποῦσα στήν προσοχή τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά...

«... Σύ δέ νηστεύων ἄλειψαί σου τήν κεφαλήν καί τό πρόσωπό σου νίψαι, ὅπως μή φανῆς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλά τό πατρί σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ· καί ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῶ». Ἡ νηστεία θά πρέπει νά εἶναι ἕνα βαθύ πνευματικό γεγονός μέσα μας. Θά πρέπει νά γίνεται, ἀλλά νά μήν κάνει φασαρία. Θά πρέπει νά εἶναι μιά κρυφή χαρά. Αὐτό θά πρέπει νά ἐκφράζεται μέ τήν ἐμφάνισή μας καί ἱδιαίτερα τοῦ προσώπου μας. Θά πρέπει δηλαδή ἡ ἔκφραση καί ἡ ἐμφάνισή μας στόν κοινωνικό περίγυρο νά εἶναι ὅπως ὅταν δέ νηστεύουμε. Ἡ συντριβή, ἡ θλίψη, τά δάκρυα καί ὅ,τι ἄλλο μπορεῖ νά μᾶς φέρει ὁ πνευματικός ἀγώνας, νά ἐκφράζονται ἐλεύθερα ὅταν βρισκόμαστε μόνοι μας κατά τήν ὥρα τῆς προσωπικῆς προσευχῆς μας. Εἶναι σίγουρο πῶς τίποτε δέν ξεφεύγει ἀπό τό μάτι τοῦ Δίκαιου Κριτή Θεοῦ καί ἀκόμη ποιό σίγουρο πώς ἔτσι ὑπάρχει κι Αὐτός καί ἀναλόγως εὐχαριστεῖται καί εὐλογεῖ. Τελικά μέ τό τρόπο αὐτό θά δείξουμε καί θά καταλάβουμε καί ἐμεῖς πώς ἡ νηστεία δέ γίνεται γιά τήν ἀφεντιά μας, ἀλλά γιά τήν ἀγάπη μας στό Θεό.

«...Μή θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυρούς ἐπί τῆς γῆς, ὅπου σής καί βρῶσις ἀφανίζει, καί ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καί κλέπτουσιν»· Δηλαδή ἡ καρδιά σας, νά μήν εἶναι προσκολημένη στόν ἐπίγειο πλουτισμό καί ἔτσι καί ἡ νηστεία σας νά εἶναι κάτι ἀνάλογο. Ἔνας ἐπίγειος πλουτισμός. Εἶναι καταδικασμένος  νά χαθει  πρίν καλά-καλά τον χαρεῖτε.

«...Θησαυρίζετε  δέ ὑμῖν θησαυρούς ἐν οὐρανῶ, ὅπου οὔτε σής οὔτε βρώσις ἀφανίζει, καί ὅπου κλέπται οὔ διορύσσουσιν οὐδέ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστίν ὁ θησαυρός ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καί ἡ καρδία ὑμῶν». Ἀφῆστε τήν καρδιά σας νά ἀνεβεῖ ψηλά καί νά ζητήσει τά ὑψηλά, τά ἅγια, τά τίμια, τά ἀρεστά στό Θεό. Ἔτσι ὥστε νά δημιουργεῖτε οὐράνιο πνευματικό πλουτισμό. Νά κάνετε ἀποταμίευση στήν πνευματική τράπεζα τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἐκεῖ σίγουρα θά εἶναι ἀσφαλισμένος ο πλουτος καί θά τον χαρεῖτε καί στή ζωή αὐτή, ἀλλά πολύ περισσότερο στήν ἄλλη. Ἀσφαλεῖστε τήν ἵδια τήν καρδιά σας στόν οὐρανό. Γιατί ἐκεῖ πού εἶναι ἡ καρδιά σας, ἐκεῖ εἶναι καί ὁ θησαυρός σας. «Ἄνω σχῶμεν τᾶς καρδίας», ψηλά νά ἔχουμε τίς καρδιές μας.

Ἕνα ἄλλο ἀπαραίτητο στοιχείο πού θά πρέπει νά ἔχει ἡ νηστεία μας, γιά νά εἶναι σωστή, εἶναι ἡ φιλανθρωπία. Θά πρέπει κατά τή διάρκεια της, κατά δύναμη νά κάνουμε καί ἔμπρακτη φιλανθρωπία, νά βοηθοῦμε ἀδύναμους καί ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ὅπως ἐπίσης ἡ προσευχή καί ἡ περισυλλογή γιά τόν ἐαυτό μας.

Ἀγαπητοί μου·

Στό λίγο χρόνο πού ἔχουμε προσπαθήσαμε νά δείξουμε, μέ βάση τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας ὅσο γίνεται καλύτερα, πώς ἡ νηστεία δέν πρέπει νά νοεῖται ὡς μία ξερή στέρηση τροφῶν, ὡς ἕνα πάρεργο ἤ ἀκόμη ως καταναγκασμός τῆς πίστεως ἤ ως μία ἐπίδειξη ψευτοαγιότητος. Ἀλλά νά κατανοεῖται καί νά ἐνεργεῖται ὡς κάτι ἀνώτερο, σίγουρα πνευματικό, ἕνας συνδιασμός ἀθλήσεως καί ἐπί ὕλης καί ἐπί πνεύματος. Ὡς μία σκάλα πού μᾶς ἀνεβάζει καί μᾶς φέρνει ποιό κοντά στό Θεό, ἀλλά καί πού μᾶς κατεβάζει στά βάθη τοῦ ἐαυτοῦ μας καί μᾶς βοηθᾶ νά δοῦμε τά φαντάσματα, τά σκιάχτρα καί τίς μάγισες πού κρύβουμε μέσα μας. Τό κακό πού ὑπάρχει μέσα μας καί χρειάζεται θεραπεία καί ἡ σωστή-ὁλοκληρωμένη νηστεία, ἡ ὁποία θά συνοδεύεται καί ἀπό σωστή ἐνσυνείδητη ἐξομολόγηση, εἶναι ὁ μόνος τρόπος νά θεραπευτεῖ. Ἐπίσης πώς ἡ νηστεία ὄχι μόνο αὐτή τῆς σαρακοστῆς, ἀλλά κάθε νηστεία θά πρέπει νά μᾶς ὑπενθυμίζει πώς ὁ πλουτισμός πού θά ἐπιδιώκουμε, θά πρέπει νά εἶναι κυρίως πνευματικός. Μέ τόν τρόπο ζωῆς μας, νά ἀγοράζουμε ἀπό τώρα μετοχές στό οὐράνιο-πνευματικό χρηματιστήριο, τοῦ πατέρα Θεοῦ.
Η χριστιανική διδασκαλία δε δείχνει περιφρόνηση στην ύλη και στο ανθρώπινο σώμα, αλλά επιδιώκει την απελευθέρωση από τα πάθη του


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου