Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Πατερικά ἀποφθέγματα

-Ὅπως τὰ σπέρματα ποὺ ρίχνονται στὴ γῆ, ἔτσι καὶ ἐμεῖς μὲ τὸ νὰ πεθαίνουμε δὲν χανόμαστε, ἀλλὰ σπερνόμαστε γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε, ἀφοῦ ὁ θάνατος καταργήθηκε διὰ τῆς χάριτος Τοῦ Σωτήρος.

-Ἐκεῖνα ποὺ ὑπέμεινε διὰ τοῦ σώματος (ὁ Χριστός), αὐτὰ ὡς Θεὸς τὰ ὑπερύψωσε. Καὶ πείνασε μὲν σωματικῶς, χόρταινε ὅμως θεϊκῶς τοὺς πεινῶντες.

-Ὁ Χριστὸς δὲν ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ αὐτὴν τὴν οὐσία τοῦ θανάτου, αν και  κατέβηκε στὸ χῶμα τοῦ θανάτου. Διότι δὲν παρέμεινε ἡ ψυχή του στὸν ἅδη οὔτε ἡ ὑλική του φύση κατέληξε στὴν ἀποσύνθεση.

-(Τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ) νὰ παρέμενε νεκρὸ δὲν ἦταν δυνατόν, διότι εἶχε γίνει ναὸς ζωῆς. Γι’ αὐτὸ πέθανε μὲν ὡς θνητό, ἀνέζησε ὅμως λόγῳ τῆς ζωῆς ποὺ εἶχε μέσα του.

Μέγας Ἀθανάσιος

-Εἴχαμε ἀνάγκη ἀπὸ Θεὸ ποὺ σαρκώθηκε καὶ πέθανε, γιὰ νὰ ζήσουμε. Ἔχουμε πεθάνει μαζί Του γιὰ νὰ καθαριστοῦμε. Ἔχουμε ἀνασυσταθεῖ μαζί Του, ἐπειδὴ ἔχουμε συναποθάνει μαζι Του καὶ ἔχουμε δοξαστεῖ ἐπειδή ἔχουμε συναναστηθεῖ.

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
-Ἐὰν ντρεπόμαστε νὰ μιμηθοῦμε τὰ παθήματα ποὺ ὑπέστη ὁ Χριστὸς γιὰ ἐμᾶς καὶ νὰ τὰ πάθουμε, ὅπως τὰ ἔπαθε Ἐκεῖνος, εἶναι φανερὸ ὅτι οὔτε τῆς δόξας Του θὰ γίνουμε συμμέτοχοι.

-Αὐτοὶ ποὺ δὲν θὰ μιμηθοῦν τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ μετάνοια καὶ τὴν ὑπακοὴ καὶ δὲν γίνουν μέτοχοι τοῦ θανάτου Του… αὐτοὶ οὔτε τῆς πνευματικῆς Του ἀναστάσεως θὰ γίνουν συμμέτοχοι ,οὔτε Πνεῦμα Ἅγιο θὰ λάβουν.

Ὅσιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

-Ὅλα τὰ βιβλία τοῦ κόσμου μαζὶ ,δὲν μποροῦν νὰ σοῦ ἑρμηνεύσουν τὸν τρόπο γιὰ νὰ ἀποκτήσεις ὅλες τὶς ἀρετές, ὅπως σοῦ τὸν ἑρμηνεύει ὁ Ἐσταυρωμένος Ἰησοῦς!


Πατερικά ἀποφθέγματα

Ἔκδοση τοῦ συμβουλευτικοῦ Κέντρου Νεό- τητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας, 2003.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου