Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

ΕΚΥΟ(Ἐκκλησιαστικὴ Κεντρικὴ Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν ) ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ Κ. ΑΡΒΕΛΕΡ

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Κεντρικὴ Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν μὲ ἀνακοίνωσίν
της τὴν 15ην Ἰουλίου 2015 ἀπαντᾶ εἰς τὴν ἀκαδημαϊκὸν Ἑλένην Γλύ-
κατζη-Ἀρβελὲρ διὰ τὰ ὅσα ἐσφαλμένως ὑπεστήριξε διὰ τὴν ἐκκλη-
σιαστικὴν περιουσίαν:
«Στὴν ἱστοσελίδα maga.gr δηµοσιεύθηκε στὶς 18.10.2012 συνέν-
τευξη τῆς κ. Ἑλένης Γλύκατζη Ἀρβελέρ, ἡ ὁποία πρόσφατα πε-
ριῆλθε σὲ γνώση µας µέσω παραποµπῆς ποὺ γίνεται σὲ αὐτὴ στὴν
ἱστοσελίδα capital.gr τῆς 3.4.2015.
Στὴ συνέντευξη αὐτὴ ἡ κ. Ἀρβελὲρ ἰσχυρίζεται, ὅτι δῆθεν ἡ Ἐκκλησία
ἔχει τὸ 1/3 τῆς Ἑλλάδας σὰν περιουσία, ὅτι τάχα δὲν πληρώνει
ὅλους τούς φόρους καὶ ὅτι ὁ µακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδου-
λος τῆς εἶπε ὅτι δὲ θὰ γίνει ποτὲ τὸ Κτηµατολόγιο, γιὰ νὰ µὴ ἀποκαλυ-
φθεῖ ὅτι τὰ "χαρτῶα δικαιώµατα",
δηλαδὴ τὰ ἰδιοκτησιακὰ δικαιώµατα τῆς Ἐκκλησίας δὲν προκύπτουν
ἀπὸ ἔγγραφα.
Ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω ἐπιθυµοῦµε νὰ ἀναφέρουµε τὰ ἀκόλουθα:

       1. Προφανῶς ἡ κ. Ἀρβελὲρ ἔχει ὑπόψη της τὴν περιουσιακὴ κατά-
σταση τῆς Ἐκκλησίας πρὶν τὸ 1835. Ἀπὸ τότε µέχρι σήµερα ἡ
Ἐκκλησία ἔχει δώσει τὸ 96% τῆς περιουσίας της, ὅπως κάλλιστα
µπορεῖ νὰ διαπιστώσει ἀπὸ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους καὶ ἂν
διαβάσει τὸ βιβλίο τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύµου ῾῾Ἐκκλη-
σιαστικὴ Περιουσία καὶ Μισθοδοσία τοῦ κλήρου᾽᾽. Καὶ ἀπὸ τὸ ὑπό-
λοιπο 4% πού ἀπέµεινε τὰ 3/4 εἶναι δάση ἢ δεσµευµένες ἐκτάσεις.
Γι’αὐτὸ ἡ ἀξιοποιήσιµη ἐκκλησιαστικὴ περιουσία σήµερα εἶναι ἐλά-
χιστη καὶ δὲν ἐπαρκεῖ δυστυχῶς γιὰ τὴν µισθοδοσία τῶν ἱερέων. Ἄν
θέλει ἡ κ. Ἀρβελέρ, ἂς ἔλθει νὰ τῆς δείξουµε τὰ στοιχεῖα.

      2. Ἡ ἄποψη, καὶ µάλιστα ἀπὸ µία Ἀκαδηµαϊκό, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν
πληρώνει φόρους, δὲν δείχνει µόνον ἄγνοια τῆς ἀλήθειας, ἀλλὰ
ὑποκρύπτει καὶ συκοφαντία. Ἂς ἐρωτήσει ἡ κ. Ἀρβελὲρ τὸ Ὑπουρ-
γεῖο Οἰκονοµικῶν ἢ ἂς ἔλθει σὲ  µᾶς, γιὰ νὰ πληροφορηθεῖ πόσους
φόρους πληρώνει ἡ Ἐκκλησία.

    3. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι ἡ κ. Ἀρβελὲρ  λέγει µετὰ τὸ θάνατο τοῦ Μακαρι-
στοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ὅτι τῆς εἶπε κάποια πράγµατα,
διότι τώρα ἐκεῖνος δὲν µπορεῖ νὰ ἀπαντήσει ἂν εἶναι ἀλήθεια ἢ ὄχι
αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἰσχυρίζεται ἡ κ. Ἀρβελὲρ ὅτι τῆς εἶπε.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πάντως ἀκριβῶς  ἀντίθετη, ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὁποία –
γιὰ ἀγνώστους λόγους -προπαγανδίζει ἡ κ. Ἀρβελέρ. Ἡ Ἐκκλησία θέ-
λει διακαῶς νὰ γίνει τὸ Κτηµατολόγιο, προκειµένου νὰ πάψει ἐπιτέ-
λους τὸ παραµύθι τῆς τεράστιας  ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καὶ νὰ
ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ περιουσία ποὺ  ἔχει ἡ Ἐκκλησία ἔχει πλήρεις τίτ-
λους ἰδιοκτησίας».
ΕΚΥΟ: Ἀναλήθειαι τῆς κ. Ἀρβελέρ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΦΥΛ. 2079 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου