Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ....!

Νὰ σταθοῦμε μπροστὰ στὸν πνευματικὸ καθρέπτη τοῦ θείου λόγου μὲ προσοχὴ καὶ διάθεση αὐτογνωσίας καὶ διορθώσεως.
Πόσες φορὲς οἱ ἄνθρωποι στέκονται μπροστὰ σ’ ἕναν καθρέπτη! Ἄλλοι βιαστικά, φευγαλέα· κι ἄλλοι παρατηρητικά, ἐρευνητικά. Θέλουν νὰ δοῦν τὸ πρόσωπό τους, τὴν ἐμφάνισή τους, νὰ διορθώσουν τὶς ἀτέλειες στὰ μαλλιά τους, νὰ σιάξουν τὰ ροῦχα τους. Κι ὅταν μάλιστα πρόκειται νὰ παρευρεθοῦν σὲ κάποια ἐκδήλωση, τότε προσέχουν περισσότερο τὸν ἑαυτό τους μπροστὰ στὸν καθρέπτη. Θέλουν νὰ παρατηρήσουν ὅ,τι δὲν μποροῦν νὰ δοῦν ἀπευθείας μὲ τὰ μάτια τους· νὰ διορθώσουν κάθε ἀτέλεια· νὰ γίνουν ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ εὐπαρουσίαστοι. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸν φυσικὸ καθρέπτη, ποὺ ἀποκαλύπτει τὶς φυσικές μας ἀτέλειες, μᾶς λέει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, ὑπάρχει καὶ ἕνας ἄλλος καθρέπτης, ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτει τὶς ἀτέλειες τῆς ψυχῆς μας. Φωτίζει τὸ ἐσωτερικὸ τῆς ψυχῆς μας καὶ μᾶς βοηθᾶ νὰ δοῦμε ὅ,τι ἔχουμε κρυμμένο μέσα μας. Ποιὸς εἶναι ὁ καθρέπτης αὐτός; Εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἁγία Γραφή. Καὶ γιατί ἡ Ἁγία Γραφὴ ἀποτελεῖ πνευματικὸ καθρέπτη; Διότι καθὼς οἱ ἄνθρωποι μελετοῦμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, γνωρίζουμε τὸν Θεὸ καὶ τὸ νόμο του, γνωρίζουμε ταυτόχρονα καὶ τὸν ἑαυτό μας, τὴν εἰκόνα τῆς ψυχῆς μας. Μπροστὰ στὸν καθρέπτη τοῦ θείου λόγου μαθαίνουμε πόσο ὄ- μορφους μᾶς ἔκανε ὁ Θεός, καὶ πόσο ἄσχημοι γινόμαστε μὲ τὶς ἁμαρτίες μας. Μαθαίνουμε ὅτι ἔχουμε γεννηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ὅτι ἔχουμε προορισμὸ νὰ Τοῦ μοιάσουμε· κι ἔτσι κατανοοῦμε τὶς ἐλλείψεις μας καὶ τὴ μεγάλη ἀπόσταση ποὺ χρειάζεται νὰ διανύσουμε προκειμένου νὰ φθάσουμε στὸ «καθ’ ὁμοίωσιν». Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος ἐννοεῖ ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐνεργοῦν μὲ δύο διαφορετικοὺς τρόπους ὡς πρὸς αὐτὸν τὸν πνευματικὸ καθρέπτη. Ἄλλοι στέκονται μπροστά του μὲ προσοχή, παρατηροῦν ἐρευνητικὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ διορθώνουν τὶς ἀτέλειές τους, κι ἄλλοι προσπερνοῦν μ’ ἕνα φευγαλέο καὶ ἐπιπόλαιο βλέμμα, χωρὶς νὰ διορθώνουν τίποτε. Λέει συγκεκριμένα: ὅπως κάποιος στέκεται μπροστὰ στὸ φυσικὸ καθρέπτη καὶ παρατηρεῖ τὸ πρόσωπό του, ἀλλὰ κατόπιν ἀπομακρύνεται γρήγορα καὶ ἀμέσως ξεχνᾶ τὴν ἐμφάνιση ποὺ εἶχε, ἔτσι κάποιοι ἄνθρωποι στέκονται βιαστικὰ μπροστὰ στὸν πνευματικὸ κα- θρέπτη τοῦ θείου λόγου, βλέπουν ἐπιπόλαια τὶς ἐλλείψεις τῆς ψυχῆς τους καὶ ἀπομακρύνονται γρήγορα ἀπὸ τὸν καθρέπτη αὐτό. Δὲν ἀξιοποιοῦν δηλαδὴ τὴ γνώση ποὺ ἀπέκτησαν γιὰ τὴν κα- τάσταση τοῦ ἑαυτοῦ τους ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ξεχνοῦν τὰ πάντα γιὰ τὸν ἑαυτό τους, κι ἔτσι δὲν διορθώνουν τὶς ἀτέλειες τῆς ψυχῆς τους. Κάθε ἄνθρωπος ὅμως ποὺ ἐνεργεῖ ἔτσι, «ἀκροατὴς λόγου ἐστὶ καὶ οὐ ποιητής» (Ἰακ. α΄ 23- 24). Στὴ συνέχεια ὁ ἅγιος Ἰάκωβος μᾶς παρουσιάζει τὴ δεύτερη κατηγορία ἀνθρώπων. Αὐτοὶ εἶναι ὄχι μόνο ἀκροατὲς ἀλλὰ καὶ ποιητὲς τοῦ θείου λόγου. Δὲν ρίχνουν μόνο φευγαλέο βλέμμα στὸν πνευματικὸ καθρέπτη τοῦ θείου λόγου, δὲν σχηματίζουν κάποια βιαστικὴ ἐντύ- πωση, ἀλλὰ στέκονται μπροστά του μὲ προσοχή. Μελετοῦν καὶ ἐμβαθύνουν στὸ νόμο τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία· καὶ τὸν καθιστοῦν μόνιμο ὁδηγὸ τῆς ζωῆς τους. Αὐτοὶ δὲν ξεχνοῦν γρήγορα ὅσα ἄκουσαν ἢ ἔμαθαν ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἀγωνίζονται καθημερινὰ νὰ διορθώσουν τὸν ἑαυτό τους μὲ βάση τὸ θεῖο λόγο. Εἶναι ἄνθρωποι τῶν ἔργων. Κάθε τέτοιος ἄνθρωπος ὀνομάζεται «ποιητὴς ἔργου» καὶ «μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ» (α΄ 25). Εἶναι εὐτυχισμένος. Γι’ αὐτὸ ὁ Ἅγιος μᾶς καλεῖ νὰ σταθοῦμε μπροστὰ στὸν πνευματικὸ καθρέπτη τοῦ θείου λόγου μὲ προσοχὴ καὶ διάθεση αὐτογνωσίας καὶ διορθώσεως. Γράφει ἐπιγραμματικά: «Γίνεσθε ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς» (α΄ 22). Νὰ γίνετε δηλαδὴ τηρητὲς τοῦ θείου λόγου καὶ ὄχι μόνο ἀκροατές· καὶ νὰ μὴν ἐξαπατᾶτε τὸν ἑαυτό σας νομίζοντας ὅτι ἀρκεῖ μόνο νὰ ἀκούει κανεὶς τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὄχι, δὲν ἀρκεῖ! Εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸν ἐφαρμόζει, διορθώνοντας ὅσες ἀσχήμιες βλέπει στὴν ψυχή του μὲ τὸ φῶς τοῦ θείου νόμου. Δυστυχῶς πολλοὶ ἄνθρωποι μένουν μόνο στὴν ἀκρόαση. Ἀκοῦν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, κατανύσσονται, συναισθάνονται τὴν ἁμαρτωλότητά τους, ἀναγνωρίζουν ὅτι ἔχουν ἀνάγκη διορθώσεως, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ λίγο ξεχνοῦν τὰ πάντα. Ὁ ἐνθουσιασμός τους ἐξατμίζεται, οἱ διαθέσεις τους χάνονται καὶ οἱ ἀποφάσεις τους ματαιώνονται. Ἐὰν λοιπὸν καὶ μεῖς περιοριζόμαστε μόνο στὴν ἀκρόαση καὶ στὴ γνώση τῶν θείων ἀληθειῶν, εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ τὶς ξεχάσουμε, νὰ τὶς περιφρονήσουμε. Γι’ αὐτὸ πρέπει ὄχι μόνο νὰ μελετοῦμε προσεκτικὰ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν ἔχουμε πάντοτε στὴ σκέψη μας καὶ στὴν καρδιά μας ὡς πρότυπο καὶ κανόνα ζωῆς. Νὰ μὴν τὸν ξεχνοῦμε. Ἀλλὰ νὰ ἀγωνιζόμαστε καθημερινὰ νὰ ζοῦμε ὅπως ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ μᾶς ὑ- ποδεικνύει. Μὲ τὴ συστηματικὴ μελέτη καὶ ἐφαρ- μογὴ τοῦ θείου λόγου θὰ πλημμυρίζει ἡ ζωή μας ἀπὸ τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ. Θὰ εἰρηνεύει ἡ ψυχή μας, θὰ φωτίζεται ὁ νοῦς μας. Καὶ μεῖς θὰ γινόμαστε ὅλο καὶ πιὸ χαριτωμένοι. Μέχρι νὰ φθάσουμε στὸ «καθ’ ὁμοίωσιν», ν’ ἀποκτήσουμε κατὰ χάριν τὴν ὡραιότητα τοῦ Θεοῦ.Ο ΣΩΤΗΡ2048

10 χώρες που πιθανόν να μην έχεις ακούσει ποτέ


@worldatlas.com

Αλλά υπάρχουν
Γράφει ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
Δημοσίευση 19/7/2019 | 00:14


Η γεωγραφία ήταν πάντα ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν είναι τυχαίο που σε όλα τα κουίζ ή τα τεστ ερωτήσεων είναι ξεχωριστή κατηγορία. Εκτός από τα βουνά, τα ποτάμια, τις λίμνες και τις εκατομμύρια πόλεις, υπάρχουν ακόμα και χώρες που ίσως κάποιος να μην έχει ακούσει ποτέ στην ζωή του. Να μην ήξερε καν ότι υπάρχουν. Οι παρακάτω 10 είναι πιθανόν να ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις@worldatlas.com

Πρόκειται για μια χώρα δυο νησιών στον Ατλαντικό. Ανεξαρτητοποιήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1983, ειναι Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία,αλλά ανήκει ακόμα στην Βρετανική Κοινοπολιτεία. Έχει όμως την δική του κυβέρνηση με τους κατοίκους να φτάνουν σχεδόν τις 55.000. Πρωτεύουσα είναι το Μπαστέρ.

Τόνγκα@bbc.com

Το Βασίλειο του Τόνγκα αποτελείται από 169 νησιά και βρίσκεται στην Πολυνησία, στον Ειρηνικό ωκεανό. Ο πληθυσμός του ξεπερνά τις 100 χιλιάδες και από το 2010 το πολίτευμα του είναι η Συνταγματική Μοναρχία. Τα νησιά ήταν γνωστά για πολλά χρόνια στην δύση ως «Friendly Ιslands», λόγω της φιλικής υποδοχής που είχε ο εξερευνητής Τζειμς Κουν, στην πρώτη του επίσκεψη το 1773. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Νουκουαλόφα.

Κιριμπάτι@washingtonpost.com

Απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1979. Βρίσκεται κι αυτό στον Ειρηνικό ωκεανό και είναι μέρος της Μικρονησίας. Ο πληθυσμός του φτάνει τις 110.000 κατοίκους και πρωτεύουσα είναι η Ταράουα.

Δομινίκα@looptt.com

Πολλοί μπερδέυουν την Δομινίκα με την Δομινικανική Δημοκρατία. Είναι δυο διαφορετικά κράτη που μιλούν διαφορετική γλώσσα. Η Δομινίκα ανεξαρτητοποιήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1978, το πολίτευμά είναι η δημοκρατία και ο πληθυσμός φτάνει τις 72 χιλιάδες. Πρωτεύουσα είναι η Ροζό.

Λεσότο@worldatlas.com

Το Βασίλειο του Λεσότο είναι μια περίκλειστη μικρή χώρα. Περικλείεται στο σύνολό της από την Νότια Αφρική. Πρωτεύουσα της είναι το Μαζέρου, το πολίτευμα της είναι η Συνταγματική Μοναρχία και έχει πληθυσμό που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια κατοίκους.

Τατζικιστάν@herpackinglist.com

Το Τατζικιστάν δημιουργήθηκε ύστερα από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Πήρε το όνομα τους από τους κατοίκους που ονομάζονται Τατζίκοι. Το πολίτευμα της χώρας είναι η Προεδρική Δημοκρατία με τον πληθυσμό να είναι λίγο κάτω από τα 9 εκατομμύρια. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Ντουσαμπέ.

Εσουατίνι@atlasandboots.com

Το βασίλειο του Εσουατίνι άλλαξε πρόσφατα το όνομα του. Αν και ίσως ούτε το προηγούμενο να μην ήταν τόσο πολύ γνωστό. Μέχρι πέρσι λοιπόν η χώρα ονομαζόταν Σουαζιλάνδη, αλλά το όνομα άλλαξε γιατί οφειλόταν στης φυλή Ζουάζι, που είχε εγκατασταθεί παλιότερα στην χώρα. Ο πληθυσμός φτάνει το 1,2 εκατομμύρια και πρωτεύουσα είναι η Μπαμπάνε.

Τουβαλού@theatlantic.com

Πρόκειται για ένα από τα μικρότερα και πιο απομονωμένα κράτη στον κόσμο. Βρίσκεται στον Ειρηνικό ωκεανό, περίπου 1.000 χιλιόμετρα βόρεια των νησιών Φίτζι. Κέρδισε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1978,  Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, έχει πληθυσμό που με το ζόρι φτάνει τους 11 χιλιάδες και πρωτεύουσα του είναι η Φουναφούτι.

Μπελίζ@standard.co.uk

Κέρδισε και αυτή την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1981. Ειναι βασιλευομενη Δημοκρατια. Μέχρι τότε το όνομά της ήταν Βρετανική Ονδούρα. Βρίσκεται στην Κεντρική Αμερική και συνορεύει με το Μεξικό και την Γουατεμάλα, η επίσημη γλώσσα είναι τα αγγλικά, ο πληθυσμός φτάνει περίπου τις 410 χιλιάδες πρωτεύουσα είναι η Μπελμοπάν.

Παλάου@independent.co.uk

Το Παλάου βρίσκεται στον Ειρηνικό ωκεανό και από εκεί έχουν περάσει Ισπανοί, Γερμανοί και Ιάπωνες. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τον έλεγχο ανέλαβαν οι ΗΠΑ, μέχρι και το 1994, όταν και έγινε ανεξάρτητο κράτος. Το πολίτευμα είναι Προεδρική Δημοκρατία, ο πληθυσμός του φτάνει τις 18 χιλιάδες και πρωτεύουσα είναι το  το Νγκερουλμούντ.

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

ΜΗΝ ΑΔΙΚΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ....!

Αδικία. Μιὰ λέξη, μιὰ ἔννοια, μιὰ πράξη ποὺ τὸ ἄκουσμά της καὶ μόνο μᾶς προκαλεῖ ἕνα παράπονο, μιὰ ἀγανάκτηση, ἕνα δάκρυ. «Πόσες φορὲς μ’ ἀδίκησαν...», φθάνει στὰ χείλη μας τὸ παράπονο καὶ σπεύδουμε νὰ ἀποδείξουμε τὴν ἀθωότητά μας καὶ ἀπαιτοῦμε ἀποκατάσταση. Ἀδικίες καθημερινὰ στὸν κόσμο γύρω μας. Ἀδικίες ἐθνικές, κοινωνικές. Ἀδικίες μέσα στὸ χῶρο τῆς ἐργασίας, τῆς οἰκογένειας, ἀκόμη καὶ μέσα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὲς τὶς ἀδικίες ἄλλοι μᾶς τὶς προκαλοῦν καὶ ἀγωνιζόμαστε νὰ τὶς ὑπομείνουμε. Ὑπάρχει ὅμως καὶ μιὰ ἀδικία ποὺ προκαλοῦμε μόνοι μας στὸν ἑαυτό μας καὶ πολλὲς φορὲς χωρὶς νὰ καταλαβαίνουμε τὸν βλάπτουμε θανάσιμα. «Ἂν δὲν βλάψεις ἐσὺ τὸν ἑαυτό σου», θὰ μᾶς πεῖ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, «οὔτε φίλος, οὔτε ἐχθρός, οὔτε ὁ ἴδιος ὁ διάβολος θὰ μπορέσει νὰ σὲ βλάψει» (Γ΄ ὁμιλία εἰς τὸν Δαβὶδ καὶ Σαούλ). Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀδικία; Εἶναι τὸ νὰ ζοῦμε μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, μακριὰ ἀπὸ τὴ Χάρη τῶν Μυστηρίων, μακριὰ ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀδικία ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε στὸν ἑαυτό μας. Νὰ τοῦ στερήσουμε τὸν Θεὸ ποὺ ποθεῖ καὶ λαχταρᾶ. Τὴ χαρά, τὴν εἰρήνη, τὸ καθ’ ὁμοίωσιν, ποὺ εἶναι ὁ προορισμός μας. Τί κρίμα ὁ Δημιουργὸς Θεὸς νὰ θέλει νὰ γίνουμε ὅμοιοί του «θεοὶ κατὰ χάριν» καὶ μεῖς ν’ ἀποστρέφουμε τὸ πρόσωπό μας ἀναζητώντας ἀλλοῦ τὴν εὐτυχία! Γεγονότα ποικίλα στὴν καθημερινή μας ζωή, δυσκολίες στὴ συζυγία, στὴν οἰκογένεια, δυσαρμονίες στὴ συνεργασία, δοκιμασίες ἀπρόσμενες, πειρασμοὶ καὶ πτώσεις στὸν πνευματικὸ ἀγώνα γίνονται αἰτίες ποὺ μᾶς μαραίνουν τὸν ζῆλο καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὰ πνευματικά. Ἔτσι δὲν ὑπάρχει διάθεση γιὰ προσευχή, γιὰ μελέτη πνευματική, ὁ ἐκκλησιασμός μας γίνεται τυπικά. Περνᾶ ὁ καιρὸς καὶ μένουμε μακριὰ ἀπὸ τὰ Μυστήρια τῆς μετανοίας, τῆς θείας Κοινωνίας καὶ ἡ ἁμαρτία ἀνενόχλητη δρᾶ στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὴ ζωή μας. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος δὲν ἔπαυε νὰ χαρακτηρίζει ὡς σκόνη καὶ παραμύθια ὅλες τὶς συμφορὲς καὶ «ἀδικίες» τοῦ κόσμου τοῦτου. «Τὰ δὲ ἄλλα πάντα κόνις καὶ καπνὸς καὶ μῦθος, κἂν ἐπιβουλὰς εἴπῃς, κἂν συκοφαντίας, κἂν λοιδορίας, κἂν ἐξορίας, κἂν ξίφη ἠκονημένα». Τὴν ἑκούσια ὅμως ἁμαρτία τὴν θεωροῦσε φοβερὸ πράγμα, γιατὶ ταυτίζεται μὲ τὴν ἀδικία ποὺ οἱ ἴδιοι ἐνεργοῦμε στὸν ἴδιο μας τὸν ἑαυτό. Καθοριστικὸς ὁ λόγος του: «Τὸν ἑαυτὸν μὴ ἀδικοῦντα οὐδεὶς παραβλάψαι δύναται». Ἀλήθεια σκεφθήκαμε πόσες φορὲς ἁμαρτήσαμε μὲ τὴ θέλησή μας, ἀδικώντας ἔτσι τὸν ἑαυτό μας; Πόσες φορὲς ἀφήσαμε τὸν Θεὸ ἔξω ἀπὸ τὴ ζωή μας, ἀντιμετωπίζοντας μόνοι μας τὶς δυσκολίες καὶ τὰ προβλήματα ἢ πόσες φορὲς γίναμε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας ἀπὸ ἕνα πεῖσμα, μιὰ εὐθιξία; Ἀλλὰ ἂν χαλαρώσαμε, ἂς σταματήσουμε αὐτὴ τὴν ἀδικία. Καιρὸς γιὰ ἀποκατάσταση. Καιρὸς γιὰ καινούργια ἀρχή, γιὰ καινούργια ζωή. Ὁ καλὸς Ποιμένας μας μᾶς ἀναζητεῖ, ἐμᾶς τὰ ἀπολωλότα πρόβατά του καὶ μᾶς καλεῖ κοντά του νὰ ἀναπαύσει τὴν ταραγμένη καὶ ἀδικημένη ζωή μας. Ἡ μετάνοια, ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ Πατέρα εἶναι ἡ λύση! Μὴν ἀδικοῦμε ἄλλο τὸν ἑαυτό μας. Ἀρκετά. Ἂς στρέψουμε τὸ πρόσωπο ψηλὰ καὶ τὴ ζωή μας μόνο σ’ Ἐκεῖνον!Ο ΣΩΤΗΡ2048