Μετά από αυτό αναζητήστε με CTRL+F αυτήν την γραμμή . Αντώνιος Παρασκευόπουλος

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

Ὕβρεις Κατα τοῦ Κυρίου ἀπό Ραδιοφωνικό Σταθμό

             

Στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα­   ὁ πόλεμος 
κατὰ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι 
συνεχής. Ἔτσι θεωρεῖται πλέον φυσικὸ   ­
ορισμένες ραδιοφωνικὲς καὶ τηλεοπτικὲς   ­
εκπομπὲς ἤ, ὀρθότερα, κάποιοι δημοσιογράφοι
ποὺ συμμετέχουν στὶς ἐκπομπὲς αὐτές, 
νὰ λένε «ἄρρητα ρήματα».    
Βρίσκονται δὲ      δημοσιογράφοι σὲ 
ποὺ ἐκστομίζουν καὶ βλασφημίες κατὰ τῆς 
Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, γεγονὸς ποὺ 
καταντᾶ ἀπαράδεκτο. 
Ἔτσι σὲ μιὰ σατιρικὴ  ἐκπομπή,
 ἀφόρητα φλύαρη, τοῦ Ραδιοφω-
νικοῦ Σταθμοῦ «Σκάϊ» ἀκούσαμε στὶς  
30 Ἀπριλίου 2013 εναν δημοσιογραφο νὰ  εἰρωνεύεται τὸ Πάθος  τοῦ Κυρίου, ἀντιπαραβάλλοντας τὸν Κύριο
Ἰησοῦ μὲ  πρώην πρωθυπουργὸ τῆς 
χώρας. Ἔλεγε καὶ ξανάλεγε ὁ δημοσιογρά-
φος μὲ ὕφος κομπαστικὸ καὶ εἰρωνικὸ ὅτι τὸ 
Πάθος τοῦ Κυρίου ἦταν ἕνα καλὰ στημένο 
σενάριο ἀπὸ τὸν Κύριο Ἰησοῦ μὲ τὸν Θεὸ 
Πατέρα Tου! Καὶ ὅτι ἕνα προσωρινὸ 
Παθος εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ δοθεῖ στὸν 
Κυριο παγκόσμια ἀρχὴ καὶ ἐξουσία! Σὲ κάποια 
στιγμὴ εἰρωνεύθηκε καὶ τὸ ὅτι ὁ Κύριος ἀνέ-
λαβε τὶς ἁμαρτίες ὅλων τῶν ἀνθρώπων, 
λεγοντας: «Γιατί νὰ μοῦ πάρει τὶς ἁμαρτίες τὶς 
δικές μου;»(!) Σὲ μεταγενέστερη ἐκπομπή, 
τὴν ἴδια ὥρα, ὁ ἴδιος δημοσιογράφος ἔκανε 
λόγο γιὰ «παπὰ» ποὺ κρατοῦσε «ἕνα 
ματσο χόρτα» καί... ἁγίαζε!...
Ἂν ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι βλασφημία κατὰ τοῦ 
ἁγίου Θεοῦ καὶ τῆς ἁγίας Tου   Ἐκκλησίας, 
τί   εἶναι; 
Βεβαίως ὁ καθένας ἔχει δικαίωμα νὰ 
ἐκφράζει τὶς ἀπόψεις καὶ τὶς ἰδέες του. Ὅμως 
ἡ παράβαση τοῦ στοιχειώδους σεβασμοῦ 
πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς πίστεώς μας 
δὲν εἶναι πρὸς τιμὴν ἐκείνου ὁ ὁποῖος, γιὰ 
νὰ σατιρίσει ἢ νὰ πουλήσει πνεῦμα, δὲν 
σεβεται τὸ «πιστεύω» τῶν ἀκροατῶν του. Τί 
κάνει τελικὰ τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεοράσεως;
Καλὰ εἶναι τὰ συνθήματα τοῦ «Σκάϊ»  ­
«Ὅλοι μαζὶ μποροῦμε» καὶ ἡ συνεργασία του μὲ 
τὴ φιλανθρωπικὴ Ὀργάνωση «Ἀποστολὴ» 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἀλλὰ οἱ 
δημοσιογράφοι του δὲν δικαιοῦνται νὰ μὴ 
δείχνουν τὸν πρέποντα σεβασμὸ πρὸς τὴν 
Ἐκκλησία καὶ στὸ πανάγιο πρόσωπο τοῦ 
Θεανθρώπου Κυρίου. Διαφορετικὰ καὶ τὸ ἐπι-
τελούμενο κοινωνικὸ ἔργο δὲν ἔχει ἀξία, 
ὅσες φορὲς τὴν ἡμέρα κι ἂν διαφημίζεται...
ΟΣΩΤΗΡ2068
   

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

Ὁ Aἰώνιος Θρίαμβος τοῦ Ἐσταυρωμένου


Δὲν πέρασαν πολλα  χρόνια ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ ποὺ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀλβανία 
δὲν ἀκουγόταν οὔτε ἕνα χτύπημα καμ-­
πάνας, δὲν γινόταν οὔτε μία θεία Λει-
τουργία, δὲν τολμοῦσε κανεὶς νὰ κάνει 
τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ – ἔπαιρνε ἀμέ-
σως 15 χρόνια φυλακή. Ἡ Ἀλβανία γιὰ 
μιὰ σχεδὸν πεντηκονταετία ἦταν τὸ μο-
ναδικὸ ἐξολοκλήρου ἀθεϊστικὸ κράτος 
στὸν κόσμο. Τὸ ἄθεο κομμουνιστικὸ κα-
θεστὼς τοῦ ἄφρονος Ἐμβὲρ Χότζα κάγ-
χαζε μὲ θρασύτητα ὅτι ἐξαφάνισε τὴν πί-
στη ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων.
29 χρόνια μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ 
τυραννικοῦ καθεστῶτος κατὰ τὸ 1991 
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας ζεῖ 
μέσα στὸ θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως. Μὲ 
τὶς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καὶ πά-
σης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου καὶ τῶν 
ἄλ λων Μητροπολιτῶν καὶ Ἐπισκόπων 
καὶ τῶν συνεργῶν τους ἀποδεικνύει γιὰ 
μιὰ ἀκόμη φορὰ ὅτι ὅσοι σταυρώνουν 
τὸν Χριστὸ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ δοῦν 
ἔπειτα ἀπὸ λίγο τὸ θαῦμα τῆς Ἀναστά-
σεως. Οἱ ἴδιοι χάνονται, ὁ Χριστὸς ζεῖ καὶ 
θριαμβεύει.
Το 2013  μάλιστα στὸ κέντρο τῶν Τιρά-
νων τὸ θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως φανερώ-
θηκε μὲ μεγαλύτερη δύναμη. Μπροστὰ 
στὸν νεοανεγερθέντα ὁλόλαμπρο καὶ 
μεγαλοπρεπὴ καθεδρικὸ ναὸ τῆς Ἀνα-
στάσεως λαοθάλασσα πιστῶν μὲ ἀναμ-
μένες λαμπάδες ἔψαλλαν τὸν θριαμβικὸ 
ὕμνο «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...»!
Οἱ τύραννοι, οἱ διῶκτες ἐξαφανισμένοι. 
Ὁ ὑβρισμένος καὶ διωγμένος Χριστὸς 
θριαμβευτής, κατακτητὴς τῶν καρδιῶν τῶν 
ἀνθρώπων!
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἀναστάσιος στὸ ἀ-  ­
ναστάσιμο μήνυμά του τὸ ἐτόνισε ἰδιαίτε-
ρα γράφοντας ὅτι: «Μὲ τὴν ἀνάστασή του 
ὁ Χριστὸς ἀνέτρεψε ὅλα ὅσα καταπιέζουν 
τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Χάρισε τὴ δύναμη 
γιὰ τὴν ἀνατροπή τους. Γι’ αὐτὸ ἡ ἀνάσταση 
παραμένει ἡ ἀστείρευτη δύναμη κατὰ πά-
σης μορφῆς ἀπογνώσεως». Μιὰ τέτοια θε-
ώρηση ὅμως, συνεχίζει ὁ Μακαριώτατος, 
«προϋποθέτει πίστη στὸ Χριστό· ὄχι ἁπλῶς 
σὲ κάποιον θρησκευτικὸ διδάσκαλο καὶ 
μύστη. Πίστη στὸν Σταυρωθέντα καὶ Ἀνα-­
στάντα Κύριο, ὅπως τὸν κηρύσσει ἡ Ἐκκλη-
σία, τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, τὸν Κύ-
ριο τοῦ παντός».
Τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ σ᾽ ὅλες τὶς μεγάλες πό-
λεις καὶ στὰ ὀρθόδοξα χωριὰ τῆς Ἀλβανί-
ας. Αὐτὸ ποὺ ἀποτελοῦσε ὅραμα καὶ πόθο 
τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλε-
ως Σεβαστιανοῦ εἶναι πιὰ πραγματικότητα. 
Ἡ Ὀρθοδοξία στὴν Ἀλβανία ἀναστήθηκε!
Δικαίως λοιπὸν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε-  ­
πίσκοπος κάλεσε τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς 
νὰ δοξολογήσουν τὸν Θεό, διότι  τοὺς 
ἀξίωσε νὰ γιορτάζουν τὴν Ἀνάσταση στὸν 
περικαλλὴ  καθεδρικὸ ναό, ποὺ ἔχει τὸ 
ὄνομα «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ».
Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια! Ὁ Χριστὸς δὲν 
εἶναι θρησκευτικὸς διδάσκαλος καὶ μύστης 
τῶν πανθρησκειακῶν ἀντιλήψεων. Εἶναι ὁ 
μόνος ἀληθινὸς Θεός· ὁ Κύριος τοῦ παντός!
 ΑΡΙΘ. 2068