Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Ἕνας µόνον Μητροπολίτης ὑπεχρέωσε τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Χώρας εἰς ὀπισθοχώρησιν!


ὲν παρέστη τελικῶς ὁ Πρωθυ-
πουργὸς τῆς Χώρας εἰς τὴν τελετὴν
τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Πειραιᾶ. Ὁ
Πειραιεύς εἶναι ἰδιαιτέρως συµβο-
λικὸς λιµὴν καθὼς εἶναι ὁ µεγαλύτε-
ρος εἰς τὴν Χώραν καὶ ἡ παρουσία
ἐκεῖ τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἔχει τὸ
νόηµα τῆς τιµῆς πρὸς ὁλόκληρον
τὴν ναυτικὴν ἱστορίαν τῶν Ἑλλή-
νων. Ὡστόσο, ὁ Πρωθυπουργὸς
ἔθεσεν τὸ προσωπικόν του γόη-
τρον ὑπεράνω τοῦ θεσµικοῦ του
ρόλου, ὥστε νὰ µὴ παραστῆ, διότι
τὸν ἁγιασµὸν θὰ ἐτέλει ὁ Σεβ.
Μητρ. Πειραιῶς. Ὁ Σεβασµιώτατος
εἶχε ἐπικρίνει σφόδρα τοὺς πολιτι-
κοὺς διὰ τὴν ὑπερψήφισιν τοῦ
ἐπαισχύντου συµφώνου συµβιώ-
σεως, ὁµιλῶν τὸν λόγον τῆς ἀλη-
θείας. Ὅµως ὁ λόγος τῆς Ἐκκλη-
σίας εἶναι ὡς τὸ ἅλας, ὡς ἀνέφερεν
ἐκείνην τὴν ἡµέραν καὶ ὁ ἴδιος ὁ Σε-
βασµιώτατος, ὥστε νὰ εἶναι ἐπώ-
δυνον εἰς τὰς πληγάς, τῶν τετραυ-
µατισµένων πνευµατικῶς πολι-
τικῶν.
∆ιέρρευσε λοιπὸν ὅτι ἐνοχληµέ-
νος ὁ Πρωθυπουργὸς ἀπεφάσισε
νὰ µὴ σεβασθῆ οὔτε τὸν Μητροπο-
λίτην, οὔτε τὸ ἔθνος, οὔτε τοὺς ναυ-
τικούς, καὶ νὰ µεταβῆ τελικῶς διὰ
τὸν ἁγιασµὸν εἰς τὴν δεξαµενὴν
τῶν Ἀθηνῶν. Βεβαίως, δὲν τὸν
ἐνδιέφερεν ἡ εὐλογία καθὼς δὲν
ἐκκλησιάσθη τὸ πρωὶ παρὰ µόνον
ἐνδιεφέρετο διὰ τὰς φωτογραφίας
καὶ τὰς τηλεοράσεις, ποὺ θὰ ἐξη-
σφάλιζεν εἰς αὐτὸν ἡ τελετὴ τοῦ
ἁγιασµοῦ τῶν ὑδάτων. Ἐπίσης ἡ
κρατικὴ τηλεόρασις δὲν µετέδωσε -
πρωτοφανὲς- τὴν θ. Λειτουργίαν
ἀπὸ τὴν Ἁγ. Τριάδα Πειραιῶς,
παρὰ µόνον τὸν Ἁγιασµὸν εἰς τὸν
λιµένα καὶ αὐτὸ διὰ νὰ µὴ ἐκτεθῆ
πλήρως.
Κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπον, ὁ Πρω-
θυπουργὸς ἠναγκάσθη νὰ πα-
ραστῆ εἰς τὴν δεξαµενήν. Ἐκεῖ καὶ
δεύτερος εἰς ἀξίαν ἦτο, καθὼς πα-
ρίστατο ὁ Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρα-
τίας, καὶ στριµωγµένος ὡς εἰς λεω-
φορεῖον, διότι ὁ χῶρος ἦτο µικρός,
καὶ εἰς τὴν ἰδίαν µοῖραν µὲ τοὺς πα-
ρισταµένους ἐτέθη, ὡς οἱ ἄλλοι τυ-
χόντες πολιτικοί τοῦ 3%, καὶ ἔχασε
καὶ πᾶσαν τιµήν, καθὼς δὲν ἐπέτα-
ξε τὸ περιστέρι ὡς ἔπραξε προ-
εκλογικῶς (!) πέρυσι, καὶ ἔφερε τὸν
ὀνειδισµὸν τῶν πράξεών του, συµ-
παρατασσόµενος πρὸς ἄλλα πρό-
σωπα δεδηλωµένους ὑποστηρι-
κτάς τῆς ὁµοφυλοφιλίας, ὡς ὁ δή-
µαρχος Ἀθηναίων κ. Καµίνης, καὶ
ντροπιασµένος, ἐφ᾽ ὅσον εἷς Μη-
τροπολίτης ἦτο ἡ ἀφορµὴ (διότι
αἰτία ἦτο ὁ ἴδιος) ποὺ διὰ πρώτην
φορὰν Πρωθυπουργὸς τῆς ἐνδό-
ξου Ἑλλάδος περιῆλθεν εἰς τοιαύ-
την κατάστασιν!
Τὴν τιµήν, ποὺ ἐστερήθη, ἔµελε
νὰ τοῦ ἀποδώση ἡ µὴ ὀρθῶς ζυγι-
σµένη πρᾶξις τοῦ Θεοφ. Μητρ.
Θερµοπυλῶν. «Ἄλλοι ὅροι βασιλεί-
ας, ἄλλοι ὅροι ἱερωσύνης»! ∆υσ -
τυχῶς τὸ ἀπόφθεγµα αὐτὸ τοῦ Με-
γάλου Ἀθανασίου πρὸς τὸν αὐτο-
κράτορα δὲν ἐνεθυµήθη τὴν ὥραν
τοῦ ἁγιασµοῦ ὁ Θεοφιλέστατος
Μητρ. Θερµοπυλῶν κ. Ἰωάννης, ὁ
ὁποῖος ἐτέλεσε τὴν ἀκολουθίαν τοῦ
ἁγιασµοῦ εἰς τὴν δεξαµενὴν τῶν
Ἀθηνῶν, καὶ ἔδωσε τόσον εἰς τὸν
Πρόεδρον τῆς ∆ηµοκρατίας ὅσον
καὶ εἰς τὸν Πρωθυπουργὸν τὸν Τί-
µιον Σταυρὸν, διὰ νὰ τὸν ρίψουν εἰς
τὰ ὕδατα τῆς δεξαµενῆς. Μπορεῖ
ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ ἱερέως ἡ ρίψις
νὰ εἶναι πρᾶξις καθαγιασµοῦ, ἀλλὰ
ἀπὸ τὰς χεῖρας λαϊκῶν καὶ µάλιστα
πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐστήριξαν τὸ
ἀνόσιον σύµφωνον συµβιώσεως,
εἶναι πρᾶξις βεβηλώσεως. Περαιτέ-
ρω, πρόκειται διὰ πρᾶξιν ἀναιρέσε-
ως δύο χιλιάδων ἐτῶν χριστιανι-
σµοῦ. Ἡ χριστιανικὴ πίστις ἐκόµι-
σεν εἰς τὸν κόσµον τὴν διάκρισιν
πολιτικοῦ καὶ διοικητικοῦ λειτουργή-
µατος, τὰ ὁποῖα ἐταύτιζεν εἰς τὸ
πρόσωπόν του ὁ Ρωµαῖος αὐτο-
κράτωρ ὡς pontifex maximus.
Προφανῶς τόση ἔλλειψις σοβαρό-
τητος ὑπάρχει, ὥστε ὄχι µόνον οἱ
χριστιανοὶ νὰ µὴ ἀντιλαµβανώµεθα
τὸ µέγεθος τῶν ἱεροπραξιῶν ἀλλὰ
καὶ νὰ διδάσκωµεν τοὺς ἄλλους ὅτι
πρόκειται ἁπλῶς διὰ λαογραφικὰς
τελετάς, ἔθιµα «διὰ τὸ καλό», ὡς
λέγουν ἀνυποψίστατοι ἄνθρωποι.
Τί ἐπετεύχθη τελικῶς; Ὁ Πρωθυ-
πουργὸς ἔµεινε µὲ τὴν ἀπατηλὴν
ἐντύπωσιν ὅτι χαίρει ἀκόµη ἐκτιµή-
σεως. Ὁ κόσµος µὲ τὴν ψευδαί-
σθησιν ὅτι Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία
ἔχουν ἀγαστάς συνεργασίας. Οἱ
εὐσεβεῖς χριστιανοὶ ὅτι µὲ ἄθεον
Κυβέρνησιν δὲν ὑπάρχει σεβασµὸς
τῶν παραδόσεων καὶ τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἡ Ἱεραρχία ἀντελήφθη ὅτι
ἀπαιτεῖται ἀλλαγὴ πλεύσεως καὶ ὅτι
ἡ ἐπιφαινοµένη νηνεµία εἰς τὰς
σχέσεις µὲ τὸ Κράτος ἐξυπηρετεῖ.

'' Ορθοδοξος Τυπος 15 Ιαν 2016 ''