Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΩΔΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ?

Εὐωδιάζουν οἱ τάφοι τῶν ὁσιοµαρτύρων εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος!
                   
ΟΤΑΝ στὸ Φανάρι «κάνουν παρέλαση» οἱ αἱρετικοί,
µὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς ἀµετανόητους παπικούς, οἱ τάφοι
τῶν Ὁσιοµαρτύρων στὸ Ἅγιον Ὄρος βοοῦν γι’ αὐτὴ
τὴν ἱεροσυλία
καὶ τὰ ἄλλα ἀπαράδεκτα οἰκουµενιστικὰ
«ἀνοίγµατα» τῶν µεγαλόσχηµων κληρικῶν µας. Ὁ
ἁγιορείτης Γέροντας Ἀρτέµιος µᾶς ἔδωσε µία θαυ-
µαστὴ πληροφορία: «Ἐδῶ καὶ καιρό, τὰ συνεργεῖα
διανοίγουν µεγάλους λάκκους περιφερειακά τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου, γιὰ νὰ στηρίξουν τὸν Ἱερὸ Ναὸ
µὲ τσιµέντο καὶ χοντρὰ σίδερα. Στὴ διαδικασία διάνοι-
ξης αὐτῶν τῶν λάκκων, οἱ ἐργάτες φέρουν στὴν ἐπι-
φάνεια νέους τάφους ἁγίων λειψάνων ποὺ εὐωδιά-
ζουν. Εἶναι ἅγια λείψανα µαρτύρων ὁµολογητῶν τῆς
Ὀρθοδόξου ἡµῶν Πίστεως τῶν µαρτυρησάντων µαζὶ
µὲ τὸν Ἅγιο Κοσµᾶ τὸν Πρῶτο ἐπὶ τοῦ λατινόφρονος
Πατριάρχου Βέκκου»
(Ἱστολ. Πατερικὴ παράδοση)! Τὰ
ἅγια Λείψανα τῶν Ὁσιοµαρτύρων, ποὺ βρῆκαν µαρτυ-
ρικὸ θάνατο ἀπὸ τοὺς προσκυνηµένους οὐνίτες, στέλ-
νουν τὸ δικό τους µήνυµα στοὺς «δικούς» µας οἰκου-
µενιστές, βοώντας ὅτι οἱ σηµερινοὶ αἱρετικοὶ παπικοί,
ἀπόγονοι τῶν σφαγέων τους, παραµένουν ἀµετακίνη-
τοι στὶς πλάνες τους καὶ ἀµετανόητοι στὰ ἐγκλήµατά
τους! Ὅτι οἱ «ἀγαπολογίες» καὶ τὰ «σούρτα - φέρτα»,
µὲ τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι ἕνα δαιµονικῆς ἐµπνεύσεως
παιχνίδι
, µὲ τὸ ὁποῖο κοροϊδεύει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον! Ἡ
πραγµατικὴ ἀγάπη πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι ἡ ὑπό-
δειξή τους ὅτι εἶναι πλανεµένοι καὶ ἡ κλήση τους σὲ µε-
τάνοια, διότι µόνον ἡ µετάνοιά τους καὶ ἡ ἔνταξή τους
στὴν Ἐκκλησία θὰ τοὺς χαρίσει τὴ σωτηρία, τὸ µεγάλο
ζητούµενο γιὰ κάθε πιστό.
''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΤΥΠΟΣ''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου