Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

Σύγχρονη Βαβὲλ


Ἡ εἴδηση εἶναι χαρακτηριστικὴ τῆς ὁ­λέθριας συγχύσεως ποὺ ἐπικρατεῖ σή­μερα στὸν κόσμο μας. Συγχύσεως κο­σμοθεωρητικῆς, ἰδεολογικῆς, πολιτικῆς, θρησκευτικῆς. 
Συγκεκριμένα ἀναφέρει: «Ὁ Σὸν Στόουν, γιὸς τοῦ διάσημου ἀ­μερικανοῦ σκηνοθέτη Ὄλιβερ Στόουν, ἀσπάστηκε τὸ Ἰσλάμ, ἐνῶ βρισκόταν στὸ Ἰρὰν γιὰ τὰ γυρίσματα ἐνὸς ντοκι­μαντέρ, ὅπως δήλωσε ὁ ἴδιος στὸ Γαλ­λικὸ Πρακτορεῖο. ‘‘ Ἡ στροφὴ στὸ Ἰσλὰμ δὲν σημαίνει ὅτι ἐγκαταλείπω τὸν χρι­στιανισμὸ καὶ τὸν ἰουδαϊσμό, μὲ τοὺς ὁποίους γεννήθηκα’’, εἶπε ὁ 27χρονος ἄνδρας, καθὼς ὁ πατέρας του εἶναι ἐ­βραῖος καὶ ἡ μητέρα του χριστιανή. ‘‘Ση­μαίνει ὅτι ἀποδέχθηκα τὸν Μωάμεθ καὶ ἄλλους προφῆτες’’, χωρὶς ὡστόσο νὰ δώσει περαιτέρω ἐξηγήσεις. 
Ἀπὸ τὴν πλευρά του, τὸ ἰρανικὸ πρακτορεῖο Fars μετέδωσε ὅτι ὁ Σὸν Στόουν ἔγινε σιΐτης καὶ ἐπέλεξε τὸ μουσουλμανικὸ ὄνομα Ἄλι» («Ἡ Καθημερινὴ» 16-­2-­2012). Ἀπ’ ὅλα εἶναι ὁ Σὸν Στόουν: Καὶ Ἑ­βραῖος καὶ Χριστιανὸς καὶ Ἰσλαμιστὴς σι­ΐτης καὶ μὲ νέο ὄνομα Ἄλι. 
Τώρα, πῶς τὰ συνδυάζει ὅλα αὐτὰ καὶ τί ἀκριβῶς πι­στεύει, ἀσφαλῶς οὔτε καὶ ὁ ἴδιος γνωρί­ζει. Πολὺ περισσότερο ἀδυνατεῖ νὰ ἐξη­ γήσει σ’ αὐτὸν ποὺ ἀπορεῖ. Γι’ αὐτὸ δὲν δίνει «περαιτέρω ἐξηγήσεις»... Ὁ Κύριος Ἰησοῦς μᾶς δίδαξε στὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλία του: «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν»· διότι ἢ θὰ μισήσει τὸν ἕνα καὶ θὰ ἀγαπήσει τὸν ἄλλο, ἢ θὰ προσκολληθεῖ στὸν ἕνα καὶ θὰ περιφρονήσει τὸν ἄλλο» (Ματθ. ς΄ 24). Ἐδῶ ὁ σύγχρονος ἀμερικανὸς σκηνο­θέτης δουλεύει σὲ τρεῖς κυρίους καὶ μάλι­στα ὁλωσδιόλου ἀσύμφωνους καὶ ἀντίθε­τους μεταξύ τους. Διότι ὁ μὲν Κύριος Ἰη­σοῦς, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ μό­νος ἀληθινὸς Θεός, ἀπαιτεῖ ὁλοκληρωτικὴ ἀφοσίωση καὶ ἀγάπη καὶ εἶναι ἀσυμβίβα­στη ἡ πίστη στὸ πανάγιο πρόσωπό του μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο «πιστεύω». Ὁ Ἰουδα­ϊσμὸς ἐξάλλου δὲν ἀναγνωρίζει τὸν Χριστὸ ὡς τὸν Μεσσία καὶ Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἐσταύρωσε. Τὸ δὲ Ἰσλὰμ θεωρεῖ τὸν Χριστὸ ὡς ἁπλὸ ἄνθρωπο προφήτη, ποὺ προηγήθηκε τοῦ Μωάμεθ, τὸν ὁποῖο θεωρεῖ ὡς τὴν σφραγίδα τῶν προφητῶν. Ἀλλὰ σ’ αὐτὴ τὴν ἀληθινὰ σχιζοφρενικὴ συμπεριφορὰ καταντᾶ ὁ ταλαίπωρος ἄν­θρωπος τῆς σημερινῆς Βαβέλ, ὁ ὁποῖος πορεύεται ἐγωιστικὰ κατὰ τὸν δικό του σκοτισμένο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία νοῦ. Πορεύε­ται πρὸς τὸν ὄλεθρο χωρὶς νὰ τὸ ἀντιλαμ­βάνεται, νομίζοντας ὅτι εἶναι ὁ ἐλεύθερος ποὺ βαδίζει πρὸς τὴν ἐπιτυχία!...Ο ΣΩΤΗΡ2044

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου