25 Μαρτίου, 2023

Τέταρτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν


Αρχιμ. Επιφάνιος Ι. Θεοδωρόπουλος

Κατὰ τὴν ἡμέραν αὔτην ἑορτάζομεν τὴν μνήμην τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, τοῦ συγγραφέως τῆς «Κλίμακος».

Περὶ αὐτοῦ γράφει τὸ «Ὡρολόγιον»:

«Οὗτος ἐγεννήθη ἐν Παλαιστίνῃ περὶ τὰ 523· ἐδόθη εἰς τὴν ἄσκησιν ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας· προεχειρίσθη ἡγούμενος τῆς ἐν Σιναίῳ ὄρει Μονῆς· συνέγραψε περὶ ἀρετῆς τριάκοντα λόγους, ὧν ἕκαστος περιλαμβάνων μίαν ἀρετὴν καὶ ἀπὸ τῶν πρακτικῶν ἐπὶ τὰς θεωρητικὰς προχωροῦντες ἀναβιβάζουσι τὸν ἄνθρωπον ὡς διὰ βαθμίδων τινῶν εἰς οὐράνιον ὕψος, δι᾿ ἣν αἰτίαν καὶ τὸ σύγγραμμα τοῦτο ὀνομάζεται Κλῖμαξ τῶν ἀρετῶν. Ἀπέθανε δὲ τῷ 603, ἐτῶν ὀγδοήκοντα».

Τέταρτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν

Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται καὶ κατὰ τὴν 30ὴν Μαρτίου, ἀλλ᾿ ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἑορτὴ σήμερον, «ἴσως διότι ἀπ᾿ ἀρχῆς τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς ἄρχεται συνήθως ἀναγιγνώσκεσθαι ἐν τοῖς ἱεροῖς Μοναστηρίοις ἡ «Κλίμαξ» τῶν λόγων αὐτοῦ», ὡς γράφει πάλιν τὸ «Ὡρολόγιον».

Τὸ τροπάριον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου εἶνε τὸ ἑξῆς:

«Ταῖς τῶν δακρύων σου ροαῖς τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας· καὶ γέγονας φωστήρ, τῇ οἰκουμένῃ λάμπων τοῖς θαύμασιν, Ἰωάννη πατὴρ ἡμῶν ὅσιε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

Δηλαδή: Τὰ δάκρυα τῆς κατανύξεως, τῆς μετανοίας καὶ τῆς θείας χαρᾶς, ποὺ ἔχυνες κατὰ τὰς προσευχάς σου, Ὅσιε Πάτερ Ἰωάννη, ἦσαν τόσα, ὥστε μὲ αὐτὰ ἐποτίσθη καὶ ἔγινε καλλιεργήσιμος ἡ ἄγονος ἔρημος! Καὶ μὲ τοὺς βαθεῖς στεναγμοὺς σου ἔκαμες ὥστε οἱ κόποι σου οἱ πνευματικοὶ νὰ ἀποδώσουν καρπὸν ἑκατονταπλάσιον. Καὶ οὕτως ἔγινες ἀστὴρ λάμπων μὲ τὰ θαύματά σου εἰς ὅλην τὴν οἰκουμένην. Ἱκέτευε λοιπὸν Χριστὸν τὸν Θεόν μας νὰ σώσῃ τὰς ψυχάς μας.

Αρχιμ. Επιφάνιος Ι. Θεοδωρόπουλος, Περίοδος Τριωδίου, Πόρος Τροιζηνίας: Ιερόν Ησυχαστήριον Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνος, 2011

https://kirigmata.blogspot.com/2022/03/blog-post_95.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου