Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

Ἡ παγωμένη νύχτα τῆς ἱστορίας

Ὑπῆρξε το σύμβολο μιᾶς ὁλόκληρης ἐποχῆς. Σύμβολο τῆς δυνάμεως καὶ τοῦ  ἀλλόφρονος ἐγωισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Ηταν 14 τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου. Τὸ ρολόι ἔδειχνε 23.40 μ.μ., εἴκοσι μόλις λεπτὰ πρὶν ἀπὸ τὰ μεσάνυχτα. Τὰ γέλια, οἱ χαρούμενες φωνές, οἱ χοροὶ καὶ
τὰ τραγούδια θὰ πάγωναν σὲ λίγο γιὰ  πάντα. Στὶς 2.20 π.μ. τῆς 15ης Ἀπριλίου
ὅλα πιὰ εἶχαν τελειώσει.
Ἦταν τὸ βρετανικὸ ὑπερωκεάνιο «Τιτανικός», τὸ μεγαλύτερο τότε πλοῖο τοῦ κόσμου! Βυθίστηκε πρὶν ἀπὸ 117 ἀκριβῶς  χρόνια, στὶς 15 Ἀπριλίου τοῦ 1912, παρασύροντας στὸν ὑγρό του τάφο 1.503  ἀνθρώπους.
Ὁ «Τιτανικὸς» εἶχε ναυπηγηθεῖ στὰ      ναυπηγεῖα τοῦ Μπέλφαστ (τῆς Ἀγγλίας)
γιὰ τὴν ἑταιρεία ‘‘White Star Line’’. Τρεῖς     χιλιάδες ἄνθρωποι εἶχαν ἐργαστεῖ ἐπὶ  τρία χρόνια γιὰ τὴν κατασκευή του. Ἦταν       πλοῖο - θαῦμα, τὸ ἀπώτατο ὅριο τῆς τεχνολογίας καὶ ἡ τελευταία λέξη τῆς πολυτέλειας. Κόστισε περίπου 7,5 ἑκατομμύρια δολάρια γιὰ νὰ κατασκευαστεῖ, καὶ 5  ἑκατομμύρια δολάρια γιὰ νὰ ἀσφαλιστεῖ!
Τὸ θεωροῦσαν ἀβύθιστο, διότι οὐσιαστικὰ ἦταν δύο πλοῖα τὸ ἕνα μέσα στὸ ἄλλο. Τὰ στεγανὰ διαμερίσματα ὑποτίθεται  πὼς θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ κρατήσουν  στὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας γιὰ πολλὲς   ὧρες σὲ περίπτωση ναυαγίου.
Τὸ μῆκος τοῦ πλοίου ἔφθανε τὰ 275  μέτρα, ἐνῶ τὸ πλάτος του ἦταν 28 μέτρα.
Εἶχε βάρος 52.310 τόνους καὶ μποροῦσε  νὰ μεταφέρει συνολικὰ 3.547 ἀνθρώ-
πους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 891 ἦταν  μέλη τοῦ πληρώματος. Μποροῦσε νὰ
ἀναπτύξει ταχύτητα μέχρι 25 κόμβους,   κάπου 46,5 χιλιόμετρα τήν ὥρα, μὲ τὶς
μηχανές του νὰ ἔχουν δύναμη 59.000     ἵππων. Τὸ πλοῖο εἶχε 9 ἐπίπεδα καὶ τὸ
ὕψος του ἔφθανε τὰ 53,3 μέτρα.
Ὁ «Τιτανικὸς» ἔκανε τὸ παρθενικό του    ταξίδι ἀπὸ τὸ Σαουθάμπτον πρὸς τὴ Νέα
Ὑόρκη, ὅπου θὰ ἔφθανε τὸ πρωὶ τῆς     16ης Ἀπριλίου 1912. Βρισκόταν περί-
που 400 μίλια ἀνοιχτὰ τῆς Νέας Γῆς καὶ      ἔπλεε σὲ ἤρεμη θάλασσα μὲ ὑπερβολι-
κὴ ταχύτητα. Παρὰ τὶς προειδοποιήσεις     ἄλλων πλοίων γιὰ παρουσία παγόβου-
νων συνέχισε μέσα στὴ νύχτα τὴν τρελὴ αὐτοκτονική του πορεία. Ξαφνικὰ οἱ
ναῦτες εἶδαν μπροστά τους τὸ μοιραῖο     γιγαντιαῖο παγόβουνο καὶ ἀμέσως εἰδο-
ποίησαν τὸν ὑποπλοίαρχο, ποὺ ἐκείνη     τὴν ὥρα βρισκόταν στὴ γέφυρα. Ἔκαναν   ἀπεγνωσμένες προσπάθειες (ἔστριψαν   τὸ πηδάλιο τέρμα ἀριστερά, ἔδωσαν   ἀνάποδες στροφὲς στὴ μηχανή), δὲν    κατάφεραν ὅμως νὰ ἀποφύγουν τὴν καταστροφικὴ σύγκρουση. Τὸ παγόβουνο     ἔσκισε τὸ ἀτσάλινο κύτος τοῦ «Τιτανικοῦ» σὰν ξυράφι, δημιουργώντας τεράστιο ρῆγμα. Ὁ ὑποπλοίαρχος ἔκλεισε ἀμέσως ὅλα τὰ στεγανά, ὅμως ἡ ζημιὰ    ἦταν πολὺ μεγάλη. Οἱ ἀντλίες νεροῦ καὶ τὰ στεγανὰ δὲν μπόρεσαν νὰ κρατήσουν    τὸ πλοῖο στὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας, κι ἔτσι αὐτὸ βυθίστηκε σὲ μόλις 2 ὧρες      καὶ 40 λεπτά.
Οἱ τελευταῖες 2 ὧρες δραματικές! Ἡ   φρικτὴ προσταγή: «Οἱ γυναῖκες καὶ τὰ
παιδιὰ στὶς βάρκες!» σπάραξε τὶς ψυχές.
Ἀπὸ τὶς 1.178 διαθέσιμες θέσεις στὶς     ναυαγοσωστικὲς λέμβους χρησιμοποιή-
θηκαν μόνο περίπου 700. Ἀπὸ τοὺς     2.224 ἐπιβάτες 1.503 βυθίστηκαν στὰ
παγωμένα νερά. Διασώθηκαν μόνο 705.
Τὸ ναυάγιο ἐντοπίστηκε τὴν 1η Σεπτεμβρίου 1985 σὲ 4 χιλιόμετρα βάθος.
Ὑπῆρξε σύμβολο μιᾶς ὁλόκληρης ἐποχῆς. Σύμβολο τῆς δυνάμεως καὶ τοῦ  ἀλλόφρονος ἐγωισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου,  καθὼς αὐτὸς ξανοιγόταν στὸν αἰώνα τῆς  ἐπιστήμης καὶ τῶν μεγάλων κατακτήσεων. Ξεκινοῦσε προκαλώντας τὸν οὐρανό. «Οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς δὲν μπορεῖ νὰ   τὸ βυθίσει», λένε ὅτι ἀπάντησε ἕνας ἀπὸ  τοὺς ἀξιωματικοὺς τοῦ «Τιτανικοῦ» σὲ    μιὰ κυρία ποὺ ρωτοῦσε ἂν τὸ πλοῖο εἶναι
ἀσφαλές.
Τὸ ἴδιο φρόνημα εἶχε ὅλος σχεδὸν ὁ   κόσμος τότε, στὴν ἀρχὴ τοῦ 20οῦ αἰώ-
να, αἰώνα ἀποστασίας. Προκαλοῦσε τὸν     Θεὸ μὲ τὴν ἀπιστία του. Προχωροῦσε
μὲ ἑωσφορικὴ ὑπερηφάνεια, ἐμπιστευόμενος μόνο τὴν ἐπιστήμη καὶ τὰ ἐπιτεύγματά του. Ἔτρεχε ἀφηνιασμένος ἀνάμεσα στὰ παγόβουνα τῆς ἀθεΐας, τῆς ἀποστασίας, τῶν σατανικῶν παγίδων. Τὸ   θρασὺ σκάφος του συγκρούστηκε ἤδη  μὲ δυὸ φοβερὰ τέτοια παγόβουνα, τοὺς  δύο παγκόσμιους πολέμους.
Ἀλλὰ εἶναι θλιβερό, μοιάζει ἀπίστευτο   ὅτι ὁ ἀντίθεος κόσμος μας ὄχι μόνο δὲν
ἀνακόπτει ταχύτητα μετὰ τὶς  τρομακτικὲς αὐτὲς συγκρούσεις, ἀλλὰ συνεχίζει  μὲ πραγματικὴ μανία τὴν ἀποστατημένη     πορεία του. Τεράστια παγόβουνα ἀπειλοῦν νὰ τὸν ἀφανίσουν: ἡ καταστροφὴ    τοῦ περιβάλλοντος, τὰ πυρηνικὰ ὅπλα, τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα, τὰ οἰκονομικὰ    ἀδιέξοδα καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ κυοφορούμενη σατανικὴ κυριαρχία ἐπάνω σὲ    ὅλο τὸν πλανήτη, πρὸς τὴν ὁποία πορεύεται καὶ στὴν ὁποία σταδιακὰ παραδίδεται ἀνυποψίαστος καὶ χωρὶς σωστικὰ μέσα.
Μέσα ἀπὸ τὸ βάθος τῶν 4 χιλιομέτρων     ὅπου βρίσκεται βυθισμένο τὸ κουφά-
ρι τοῦ ὑπερήφανου πλοίου, καὶ ἀπὸ τὴν    ἀπόσταση τῶν 100 χρόνων ἡ φωνὴ τῶν  1.503 ἀδικοπνιγμένων ἐπιβατῶν τοῦ     «Τιτανικοῦ» ἀπευθύνεται στὸν κόσμο  μας καὶ λέει: Ἀλλάξτε ἀμέσως πορεία!    Κινδυνεύετε, θὰ καταστραφεῖτε...! οσωτηρ2047

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου