Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

ΣΚΑΝΔΑΛΟΘΗΡΕΣ Η ΧΡΙΣΤΟΘΗΡΕΣ ?


Ο Χριστός, εἶναι ποὺ βαθιὰ καὶ πραγματικὰ ἀποζητοῦν οἱ ἄνθρωποι.
Θὰ μποροῦσε κανεὶς κάλλιστα νὰ τὸ χαρακτηρίσει κοινωνικὸ σύμπτωμα. Γενικευμένη δηλαδὴ κοινωνικὴ τάση καὶ ροπὴ μεγάλης μερίδας τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. 
Ὁ λόγος γιὰ τὴν προτίμηση ποὺ δείχνει μεγάλο πλῆθος ἀνθρώπων στὸ νὰ ἀσχολεῖται διαρκῶς καὶ μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον μὲ ἐπουσιώδεις καὶ μὴ ὑγιεῖς ἐκδηλώσεις συγκεκριμένων ὁμάδων ἀνθρώπων γενικὰ ἢ κάποιων «ἐπώνυμων» ἰδιαίτερα. 
Δὲν εἶναι βέβαια εὔκολο νὰ ἐντοπίσει κανένας τί προκαλεῖ αὐτὴν τὴν τάση. Οἱ ποικίλες ἀφορμὲς ποὺ παρέχουν κάποια προβεβλημένα στὸν δημόσιο βίο πρόσωπα ἢ ἡ δίψα τῶν ἀνθρώπων γιὰ σκάνδαλα καὶ ἀτασθαλίες, ὁδηγοῦν κάποιους στὸ νὰ δημοσιοποιοῦν ἢ καὶ νὰ κατασκευάζουν ἀντίστοιχα γεγονότα; 
Γεγονὸς εἶναι ὅτι ὑπάρχουν ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ ποὺ γιὰ περιεχόμενό τους δὲν ἔχουν τίποτε ἄλλο παρὰ δημοσιεύματα καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἰδιωτικὴ καὶ μάλιστα τὴν προκλητικὴ ζωὴ ἐπώνυμων ἀνθρώπων. Ὁλόκληρα σχεδὸν δελτία εἰδήσεων προβάλλουν ὡς εἰδήσεις ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν κοινὴ γνώμη λεπτομέρειες τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τέτοιων ἀνθρώπων. Σκανδαλοθηρικὲς ἐφημερίδες, σκανδαλοθηρικὰ δημοσιεύματα καὶ ἀνταποκρίσεις μὲ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἔρχονται νὰ καλύψουν αὐτὴ τὴν ἀκόρεστη δίψα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου γιὰ ἐνασχόληση μὲ τὴν ἀξιοπερίεργη συμπεριφορὰ καὶ πολιτεία κάποιων προβεβλημένων ἀνθρώπων. Καὶ εἶναι πράγματι ν’ ἀπορεῖ κανεὶς μὲ τὴν κατάπτωση μιᾶς κοινωνίας ποὺ ἀγνοεῖ καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ οὐσιώδη καὶ ἐπιμένει νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὰ ἀσήμαντα καὶ νὰ μὴν ἀγανακτεῖ μὲ τὴ φροντίδα κάποιων, οἱ ὁποῖοι ἐργολαβικὰ ἔχουν ἀναλάβει νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὴν κοινὴ γνώμη παρέχοντας διαρκῶς σκανδαλιστικὲς λεπτομέρειες ἀπὸ τὸ βίο καὶ τὴν πολιτεία σύγχρονων εἰδώλων. Κοινωνικὴ κατάπτωση; Καλοσχεδιασμένος ἀποπροσανατολισμός; Ἄμεση ἢ ἔμμεση ἀρνητικὴ διαφήμιση ποὺ προσπορίζει ἀμύθητα ποσά; Δὲν εἶναι εὔκολο ν’ ἀπαντήσει κανείς, μιὰ καὶ συνήθως συνεξυπηρετοῦνται ὅλα τὰ παραπάνω. Τὸ θλιβερὸ δὲν εἶναι ὅτι προσφέρεται μιὰ τέτοιου εἴδους σκανδαλοθηρικὴ δημοσιογραφία ἀλλὰ τὸ γεγονὸς ὅτι βρίσκει ἀνταπόκριση μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει κάτι ἀνώτερο, κάτι ὄντως ἐντυπωσιακό, κάτι ἀξιέπαινο καὶ ἀξιοπρόσεκτο νὰ προβληθεῖ καὶ νὰ διαδοθεῖ ὡς εἴδηση, παρὰ μόνο σκουπίδια, παρεκτροπὲς καὶ διαφθορά. Δὲν εἶναι πρωτοφανὲς τὸ φαινόμενο. Σκανδαλοθῆρες ἢ χριστοθῆρες;Καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ σὲ κάθε ἐποχὴ οἱ ἄνθρωποι ἔδειχναν πάντοτε περιέργεια γιὰ τέτοια πράγματα. Ὅμως τότε οὔτε τὰ μέσα ὑπῆρχαν, οὔτε εἶχε μεταβληθεῖ αὐτὸ τὸ φαινόμενο σὲ κερδοσκοπικὴ ἐπιχείρηση. Σήμερα ἔχει γίνει παγκόσμια βιομηχανία, ποὺ σκοπό της ἔχει νὰ ὑποβαθμίζει τὰ καίρια καὶ οὐσιώδη καὶ νὰ προβάλλει τὰ ἀσήμαντα, τὰ μηδαμινὰ καὶ τιποτένια. Τραγικό! 
 ❁ ❁ ❁ 
 Δὲν φτάνει ὅμως μόνο νὰ ἐπισημαίνουμε ὅτι ζοῦμε σὲ ἐποχὴ παραφροσύνης. Δὲν ἀρκεῖ μόνο νὰ ὑπογραμμίζουμε ὅτι βρισκόμαστε σὲ χρόνους παραπληροφορήσεως καὶ κακοπληροφορήσεως. Εἶναι καιρὸς ὅσοι ἀγανακτοῦμε ἢ προβληματιζόμαστε ἀπὸ τὴ διαστροφὴ τῆς ἐποχῆς μας νὰ στραφοῦμε μὲ μεγαλύτερο καὶ βαθύτερο ἐνδιαφέρον πρὸς τὸν Χριστό, «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» (Ἰω. α΄ 9). Νὰ ἐντρυφήσουμε στὴ ζωή του. Νὰ μελετήσουμε καὶ νὰ διαδώσουμε τὰ λόγια του. Τὴ διδασκαλία του. Νὰ ζήσουμε καὶ νὰ φανερώσουμε τὴν ἁγία ζωή του. Αὐτὸ εἶναι ποὺ λείπει ἀπὸ τὴ σύγχρονη κοινωνία μας. Αὐτός, ὁ Χριστός, εἶναι ποὺ βαθιὰ καὶ πραγματικὰ ἀποζητοῦν οἱ ἄνθρωποι. Ὅσο ἡ ἐνασχόλησή μας καὶ τὸ ἐνδιαφέρον μας εἶναι στραμμένα στὴ ζωὴ καὶ τὶς ἐκτροπὲς τῶν ἄλλων, τόσο καὶ ἀποπροσανατολιζόμαστε ἀπὸ τὸν μοναδικὸ προορισμό μας καὶ ἀπὸ τὴν οὐσία ποὺ πρέπει νὰ διέπει τὴ ζωή μας. Καὶ συμβαίνει νὰ θαμπωνόμαστε ἀπὸ δυνατὰ ἀποπροσανατολιστικὰ φῶτα κι ἔτσι νὰ χάνουμε τὴ δυνατότητα νὰ διακρίνουμε σωστὰ τὰ πράγματα γύρω μας καὶ τὴν πορεία τῆς ζωῆς μας. Αὐτὰ μὲ τὰ ὁποῖα ἀσχολεῖται διαρκῶς ὁ πολὺς κόσμος σήμερα δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ τόσο χαρακτηριστικὰ διατύπωσε ὁ σοφὸς Σολομών: «Ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης» (Ἐκκλ. α΄ 2). Καὶ εἶναι ἑπομένως χρέος μας ὄχι ἁπλῶς νὰ καταδικάζουμε τὴν ἐπικρατοῦσα κοινωνικὴ ἐκτροπή, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐργαζόμαστε γιὰ τὴ διόρθωσή της. Νὰ πάψουμε νὰ τρεφόμαστε πρῶτα ἐμεῖς ἀπὸ τὰ σκουπίδια καὶ τὶς ἀθλιότητες τῶν σκανδαλοθηρικῶν εἰδήσεων, καὶ νὰ φανερώνουμε τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ πεινοῦν γι’ αὐτὴν χωρὶς νὰ τὸ ξέρουν καὶ τὴν ἀναζητοῦν ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει.Ο ΣΩΤΗΡ2049

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου