Μετά από αυτό αναζητήστε με CTRL+F αυτήν την γραμμή . Αντώνιος Παρασκευόπουλος: ΘΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

ΘΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ

Ο ἀπόστολος Παῦλος ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ τῶν Χριστιανῶν τῆς Ρώμης πρὸς τοὺς ταραχοποιοὺς ποὺ  δημιουργοῦν διαιρέσεις καὶ σκάνδαλα.
Σᾶς παρακαλῶ, τοὺς γράφει, σὰν ἄγρυπνοι φύλακες νὰ παρακολουθεῖτε ἐκείνους ποὺ δημιουργοῦν τὶς διαιρέσεις
καὶ τὰ σκάνδαλα καὶ πολιτεύονται ἀντίθετα μὲ τὴν ἀποστολικὴ διδασκαλία
ποὺ ἐσεῖς μάθατε. Σημαδέψτε τους καὶ
φεύγετε μακριὰ ἀπ’ αὐτοὺς (Ρωμ. ις΄ 17).
Βεβαίως ὁ κύριος ὑποκινητὴς ὅλων
αὐτῶν τῶν πειρασμικῶν καταστάσεων
εἶναι ὁ ἀντίδικος διάβολος, ὁ ὁποῖος δὲν
θέλει τὴν ἑνότητα καὶ τὴν εἰρήνη ἀλλὰ
τὴν ταραχὴ καὶ τὴ σύγχυση. Χρησιμοποιεῖ ὡς ὄχημά του τὴ σύγχυση, γιὰ νὰ
ταράζει τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς
κάνει ἄνω - κάτω. Ἔχουν ὅμως μερίδιο
εὐθύνης καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ γίνονται
ὄργανά του γιὰ νὰ ἔλθουν τὰ σκάνδαλα.
Οἱ πιστοὶ Χριστιανοί, ὅταν ἀντιμετωπίζουμε τέτοιες πειρασμικὲς καταστάσεις,
εἶναι πολὺ φυσικὸ νὰ ὑποφέρουμε. Ἀλλὰ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναπτερώνει
τὸ ἠθικό μας στὴν πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολή του γράφοντας: Μὴν ἀποθαρρύνεσθε, διότι ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης θὰ  συντρίψει γρήγορα κάτω ἀπὸ τὰ πόδια σας τὸν σατανᾶ, ποὺ εἶναι ὁ αἴτιος
τῶν διαιρέσεων καὶ τῶν σκανδάλων.
«Ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει»
(Ρωμ. ις΄ 20).
Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν διάβολο, ποὺ θέλει
τοὺς πολέμους καὶ τὰ σκάνδαλα, ὁ ἅγιος
Θεὸς εἶναι Θεὸς τῆς εἰρήνης. Δὲν χρησιμοποιεῖ φονικὰ ὅπλα, βία, καταναγκασμό. Τὸ μόνο εἰρηνικὸ ὅπλο ποὺ χρησιμοποιεῖ εἶναι ὁ θεῖος λόγος του. Ἔχει
ὅμως τὴ δύναμη ὄχι ἁπλῶς νὰ ὑποτάξει τὸν σατανᾶ ἀλλὰ νὰ τὸν συντρίψει. Ὁ
θεῖος Ἀπόστολος χρησιμοποιεῖ τὸ ρῆμα
«συντρίβω», ποὺ εἶναι ἰσχυρότερο τοῦ
«ὑποτάσσω» καὶ δηλώνει σαφῶς ὅτι θὰ
τὸν διαλύσει τελείως, θὰ τὸν λιώσει τὸν
σατανᾶ.
Θὰ τὸν συντρίψει, ἀλλὰ τὴν περιφανὴ
νίκη του θὰ τὴν πιστώσει στοὺς Χριστιανούς. Γι’ αὐτὸ συμπληρώνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅτι θὰ «συντρίψει τὸν σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν». Ἡ εἰκόνα τῆς πάλης ποὺ χρησιμοποιεῖ εἶναι
πολὺ ἐντυπωσιακή. Παλεύει ὁ πιστὸς
Χριστιανὸς ὄχι μὲ ἀντιπάλους ἴδιους μὲ
τὸν ἑαυτό του, μὲ αἷμα καὶ σάρκα σὰν
τὴ δική του, «ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς,
πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» (Ἐφ. ς΄ 12). 
Παλεύει μὲ τὶς ἀρχές,
μὲ τὶς ἐξουσίες, μὲ τὰ διαβολικὰ τάγματα, μὲ τοὺς κοσμοκράτορες ποὺ ἐξουσιάζουν τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων ποὺ
εἶναι βυθισμένοι στὸ ἠθικὸ σκοτάδι ποὺ
ἐπικρατεῖ στὸν κόσμο αὐτό. Ὅμως παρ’
ὅλο ποὺ εἶναι ἄνιση ἡ πάλη ποὺ διεξάγει, ὁ ἀγωνιστὴς τοῦ καλοῦ ἀγώνα κατορθώνει μὲ τοῦ Θεοῦ τὴ χάρη νὰ ὑπερισχύσει τοῦ ἀντιπάλου του. «Ὁ μέν (διάβολος) κεῖται πρηνὴς καταπεπτωκώς»,
ἐνῶ ὁ Χριστιανὸς στέκεται ὄρθιος, «ἄνωθεν βάλλων», γράφει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Ὁ διάβολος βρίσκεται πεσμένος κάτω στὸ ἔδαφος, ἐνῶ ὁ ἀγωνιστὴς
τοῦ καλοῦ ἀγώνα βρίσκεται ἀπὸ πάνω
καὶ πατάει τὸν ἐχθρό.
Νὰ θυμηθοῦμε τὸν λόγο τοῦ Θεανθρώπου «ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν
τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων
καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ»
(Λουκ. ι΄ 19)· ἢ τὸν ψαλμικὸ στίχο «καὶ
καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα»
(Ψαλ. ϟ΄ [90] 13), ποὺ ὑπογραμμίζουν
ὅτι ὁ ἀγωνιζόμενος Χριστιανὸς πατάει τὸν ἐχθρὸ στὸ πιὸ καίριο σημεῖο του,
ποὺ εἶναι τὸ κεφάλι, καὶ τὸ συντρίβει κυριολεκτικά.
Πολὺ μᾶς χαροποιεῖ καὶ ἡ διαβεβαίωση ὅτι ἡ μεγαλειώδης νίκη τοῦ Χριστιανοῦ θὰ πραγματοποιηθεῖ «ἐν τάχει»,
πάρα πολὺ σύντομα. Ἐδῶ ὁ θεῖος Ἀπόστολος διατυπώνει καὶ προφητεία καὶ
εὐχή. Ἡ προφητεία ποὺ διατυπώνει εἶναι ὅτι ὁ αἰώνιος θρίαμβος ἀνήκει στὸν
Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία του. Κι ἂν ὅλα
σαλεύονται γύρω μας, ὁ διάβολος δὲν
θὰ πετύχει ἀπολύτως τίποτε. Θὰ τὸν χάσει τὸν πόλεμο καὶ μάλιστα πάρα πολὺ
σύντομα. Ἡ δὲ εὐχὴ ποὺ δίνει ὁ Ἀπόστολος εἶναι ἡ μεγαλειώδης αὐτὴ νίκη
νὰ πραγματοποιηθεῖ «ἐν τάχει», ὅσο τὸ
δυνατὸν συντομότερα.
Ἡ προφητεία καὶ εὐχὴ τοῦ ἀποστόλου
Παύλου ἐπαληθεύεται σὲ καθημερινὴ
βάση. Ὅταν ὑπερηφανεύθηκε ὁ ἑωσφόρος, κατέπεσε, ἀλλὰ καὶ συνεχίζει νὰ
καταπίπτει διὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀστραπιαίως. «Ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς
ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα»
(Λουκ. ι΄ 18), βεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος.
Τώρα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι πολεμουμένη καὶ νικῶσα. Ἀγωνίζονται οἱ
πιστοὶ Χριστιανοί, ἀλλὰ ὅποτε κρίνει ὁ
Κύριος ὅτι εἶναι ἡ καταλληλότερη στιγμή, ἐπεμβαίνει καὶ στεφανώνει μὲ νίκη
τὸν ἀγώνα τους. Τὴν ὥρα ποὺ φαίνεται
ὅτι ὁ σατανᾶς ὑπερισχύει καὶ νομίζουν
μερικοὶ ἀπὸ τὴν ὀλιγοπιστία τους ὅτι
λίγο ἀκόμη καὶ θὰ ἡττηθοῦν ἀπὸ αὐτόν,
ἐπεμβαίνει ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης καὶ τὸν
παραδίδει συντετριμμένο κάτω ἀπὸ τὰ
πόδια τους. Ἀλλὰ καὶ στὰ ἔσχατα κεραυνοβόλος θὰ εἶναι ἡ συντριβὴ τοῦ ὀργάνου τοῦ διαβόλου, τοῦ ἀντιχρίστου. 
Θὰ   τὸν ἐξαφανίσει ὁ Κύριος μὲ τὸ φύσημα
τοῦ στόματός του καὶ θὰ τὸν ἐκμηδενίσει μὲ τὴν ἔνδοξη ἐμφάνιση τῆς παρουσίας
 του (Β΄ Θεσ. β΄ 8).
Πόσο πολὺ ἐνισχυόμαστε οἱ πιστοὶ
Χριστιανοί, ποὺ ὁ Κύριος συμπολεμεῖ
στὸ πλευρό μας, μᾶς ἐνισχύει «κρυφαίᾳ
χειρί» (βλ. Ἐξ. ιζ΄ 16) καὶ μᾶς χαρίζει τὴ
νίκη! Νὰ μὴν ἀποθαρρυνόμαστε λοιπόν,
ἀλλὰ μὲ ἀναπτερωμένο τὸ ἠθικὸ νὰ συνεχίζουμε τὸν καλὸν ἀγώνα τῆς πίστεως
μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι «ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης θὰ συντρίψει τὸν σατανᾶν ὑπὸ τοὺς
πόδας ὑμῶν ἐν τάχει». Ὁ ἀγωνοθέτης
Κύριος θὰ στήσει γιὰ χάρη μας λαμπρότατο τρόπαιο. Θὰ στεφανώσει τοὺς ἀγωνιζομένους Χριστιανοὺς μὲ τὸ στεφάνι τῆς δικαιοσύνης (βλ. Β΄ Τιμ. δ΄ 8).Ο ΣΩΤΗΡ2051

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου