Μετά από αυτό αναζητήστε με CTRL+F αυτήν την γραμμή . Αντώνιος Παρασκευόπουλος: Δέν πηγαίνει χαμένος ὁ λόγος τού Θεού

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Δέν πηγαίνει χαμένος ὁ λόγος τού Θεού


Ἔλεγον πρὸς ἐμαυτόν• Ἆρα σωφρονίσονται οἱ μετὰ ταῦτα; ἆρα οὐ παρέρχονται δύο ἡμέραι, καὶ λήθῃ τὰ γινόμενα παραδίδοται; Ἔναυλα τὰ ὑπομνήματα ἦν. Πάλιν εἴπω, πάλιν λαλήσω. Τί ὄφελος; Μᾶλλον δὲ ὄφελος. Κἂν γὰρ  μὴ πάντες ἀκούσωσι, οἱ ἡμίσεις ἀκούσονται• κἂν μὴ οἱ ἡμίσεις ἀκούσωσι, τὸ  τρίτον μέρος• κἂν μὴ τὸ τρίτον μέρος, τὸ τέταρτον• κἂν μὴ τὸ τέταρτον, κἂν δέκα• κἂν μὴ δέκα, κἂν πέντε• κἂν μὴ πέντε, κἂν εἷς• κἂν μὴ εἷς, ἐγὼ τὸν  μισθὸν ἀπηρτισμένον ἔχω. Ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσε• τὸ δὲ ρῆμα  τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
(Ὁμιλία Ὅτε ἔξω τῆς θύρας εὑρεθεὶς ὁ Εὐτρόπιος ἀπεσπάσθη, ΕΠΕ 33, 112)

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ   ΑΠΟΔΟΣΗ

Ελεγα ἀπὸ μέσα μου: Ἄραγε θὰ σωφρονισθοῦν οἱ ἀκροατέςατές μου ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ μετὰ ἀπὸ τὸ θεῖο κήρυγμα ποὺ ἄκουσαν; Ἢ μήπως δὲν θὰ προλάβουν νὰ περάσουν δύο μέρες καὶ θὰ τὸν λησμονήσουν; Οἱ ὑπομνήσεις ποὺ σᾶς ἔκανα ἠχοῦν ἀκόμη στὰ ἀφτιά σας. Πάλι θὰ σᾶς κάνω θεῖο κήρυγμα,πάλι θὰ σᾶς μιλήσω. Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ὄφελος; Ἢ καλύτερα μεγάλο θὰ εἶναι τὸ ὄφελος. Διότι καὶ ἂν ἀκόμη δὲν μὲ ἀκούσουν ὅλοι, θὰ μὲ ἀκούσουν οἱ μισοί. Κι ἂν δὲν μὲ ἀκούσουν οἱ μισοί, θὰ μὲ ἀκούσει τὸ ἕνα τρίτο. Καὶ ἂν δὲν μὲ ἀκούσει  τὸ ἕνα τρίτο, θὰ μὲ ἀκούσει τὸ ἕνα τέταρτο. Κι ἂν οὔτε τὸ ἕνα τέταρτο μ’ ἀκούσει, θὰ μὲ ἀκούσουν τουλάχιστον δέκα ἄνθρωποι. Κι ἂν οὔτε δέκα μ’ ἀκούσουν,θὰ μ’ ἀκούσουν τουλάχιστον πέντε. Κι ἂν οὔτε πέντε μ’ ἀκούσουν, θὰ μὲ ἀκούσει τουλάχιστον ἕνας. Κι ἂν οὔτε ἕνας μ’ ἀκούσει, ἐγὼ θὰ πάρω ὁλόκληρο τὸν μισθό μου. Ξεράθηκε τὸ χορτάρι καὶ τὸ ἄνθος του ἔπεσε κάτω στὴ γῆ, ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μένει γιὰ πάντα.
ΟΣΩΤΗΡ2059

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου