02 Ιουνίου, 2023

Σὰν βοὴ σφοδροῦ ἀνέμου…

 Πλήθη Ἰουδαίων ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης εἶχαν συγκεντρωθεῖ στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ νὰ ἑορτάσουν τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, στὴν ὁποία θυμόντουσαν τὴν παράδοση τοῦ Νόμου στὸ Σινᾶ. Ἡ ἁγία πόλη πλημμυρισμένη ἀπὸ κόσμο· οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου, 120 ψυχές, συγκεντρωμένοι στὸ γνωστὸ ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ, κατὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου (Λουκ. κδ´ 49)… Ὥρα τρίτη μετὰ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου, δηλαδὴ 9.00 π.μ., πενήντα ἡμέρες ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Τότε «ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας»· ἦλθε ξαφνικὰ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ βοὴ σὰν φύσημα σφοδροῦ ἀνέμου… Κι αὐτὴ ἡ βοὴ γέμισε τὸ σπίτι ὅπου βρίσκονταν. «Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου»· ὅλοι τους πλημμύρισαν ἐσωτερικὰ μὲ τὴ Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὲ τρόπο πρωτόγνωρο καὶ μοναδικό· ἔγιναν ἔνθεοι, ἀναγεννήθηκαν! Ταυτόχρονα ἄρχισαν νὰ μιλοῦν σὲ διάφορες γλῶσσες ποὺ προηγουμένως δὲν γνώριζαν, νὰ ἐξαγγέλλουν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. Τὰ πλήθη τῶν Ἑβραίων ἄκουσαν τὴ βοὴ καὶ ἔσπευσαν νὰ δοῦν τί συνέβη. Εἶχαν ἔλθει στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ τὴν ἰουδαϊκὴ Πεντηκοστή, καὶ ἔγιναν μάρτυρες τῆς χριστιανικῆς Πεντηκοστῆς. Ἔμειναν ἐκστατικοὶ καὶ ἀποροῦσαν: «Αὐτοὶ ποὺ μιλοῦν, δὲν εἶναι Γαλιλαῖοι, ὀλιγογράμματοι ἐπαρχιῶτες;…» (βλ. Πράξ. β´ 1­13). 

Ὥρα τρίτη, ἡ πεντηκοστὴ ἡμέρα ἀπὸ τὴν πρώτη Κυριακή: Ἔπνευσε στὴ γῆ μας ἕνας ἄλλος ἄνεμος, ἀνακαινιστικός. Δὲν ἦταν ἄνεμος· ἀκούστηκε σὰν ἄνεμος. Ἦταν γεγονὸς ἐξ ὁλοκλήρου ὑπερφυσικό: ἡ «κάθοδος» τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Ἡ ἔκχυση τῆς Χάριτός Του στὸν κόσμο, τὸ δῶρο τῆς καταλλαγῆς, τῆς συμφιλιώσεως μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα. Μιὰ νέα ἀρχὴ στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου: ἡ φανέρωση τῆς δραστικῆς ἐνέργειας τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ κοινωνία Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, ἡ ὑπερφυσικὴ ἕνωση τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν μεταξύ τους μέσα στὴν ἀγάπη καὶ τὴν εἰρήνη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἡ ἀνακαίνιση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἐνοίκηση τοῦ Θεοῦ στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, ἡ νέα ἐν Χριστῷ ζωή. 

Ἕνας πνευματικὸς ἄνεμος, φονικὸς καὶ καταστρεπτικὸς τῆς φθορᾶς καὶ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ ἄνεμος ζωοποιός, φωτιστικός, δροσερὸς καὶ χαροποιός. Ἔπνευσε στὴ γῆ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων ὥρα τρίτη, ἡμέρα Κυριακή, καὶ ἀπὸ τότε δὲν παύει νὰ πνέει στὴ Μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ὀρθόδοξη, καὶ νὰ μεταμορφώνει τὸν κόσμο μέσα στοὺς αἰῶνες, νὰ ἀναγεννᾶ τὶς καρδιὲς ποὺ ἀναζητοῦν τὸν Θεό. Εἴθε καὶ οἱ δικές μας καρδιές, πάντα ἀνοιχτὲς στὸ Ἅγιον Πνεῦμα, συνεχῶς ν᾿ ἀπολαμβάνουν τὴν ἀνακαινιστική Του πνοὴ καὶ νὰ γίνουν μόνιμα κατοικητήριά Του, πρὸς δόξαν Του, καὶ τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, τοῦ παναγάθου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας!ΟΣΩΤΗΡ2222

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου