03 Ιουνίου, 2023

Η ΚΑΘΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ !

 Περίλαμπρη καὶ σπουδαιότατη εἶναι ἡ σημερινὴ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Ἑορτάζουμε τὴν ἡμέρα τῆς φανερώσεως τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ τρίτου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸν εὐρύτερο κύκλο τῶν Μαθητῶν. Τὸ συγκλονιστικὸ αὐτὸ γεγονός, ποὺ συνέβη πενήντα ἡμέρες μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, μᾶς περιγράφουν οι  Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. 

1. Καθὼς ἦταν συγκεντρωμένοι καὶ προσευχόμενοι μὲ μιὰ καρδιὰ στὸ ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλὴμ οἱ Ἀπόστολοι, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, ἄκουσαν ξαφνικὰ ἕναν ἦχο «ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας», ὅπως μᾶς ἀναφέρει τὸ ἱερὸ κείμενο. Ἦλθε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μιὰ βοὴ σὰν φύσημα ἀνέμου ποὺ κινεῖται μὲ ὁρμὴ καὶ βιαιότητα καὶ γέμισε ὅλο ἐκεῖνο τὸ σπίτι τῆς Ἱερουσαλήμ. Ἡ ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔγινε ἀντιληπτὴ σὰν βοὴ ὁρμητικοῦ ἀνέμου γιὰ νὰ δηλώσει τὴ θεία δύναμη μὲ τὴν ὁποία Αὐτὸ συγκροτεῖ καὶ κατευθύνει τὴν Ἐκκλησία, παρὰ τὴ λυσσαλέα πολεμικὴ ποὺ δέχεται ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς της. Γιὰ νὰ φανερώσει τὴν ἀκαταμάχητη δύναμη ποὺ χαρίζει καὶ σὲ κάθε μέλος της, ὅπως τότε στοὺς Μαθητές, προκειμένου αὐτοὶ νὰ κηρύξουν τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη. Ὁ συμβολισμὸς αὐτὸς δηλώνει καὶ τὴ μυστηριώδη ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὴ Χάρι μὲ τὴν ὁποία ἀοράτως τελεῖ τὰ ἱερὰ Μυστήρια καὶ ἀναγεννᾶ τοὺς πιστούς, ὅπως τότε ἀναγέννησε καὶ μετέβαλε μὲ ἀνερμήνευτο ἀνθρωπίνως τρόπο τοὺς παρόντες στὸ ὑπερῶο Μαθητές, χαρίζοντάς τους ὑπερφυσικὰ χαρίσματα καὶ θαυματουργικὲς ἱκανότητες. 

2. Στὴ συνέχεια τῆς περικοπῆς τὸ ἱερὸ κείμενο τῶν Πράξεων μᾶς περιγράφει καὶ ἕνα ἀκόμη σημεῖο μὲ τὸ ὁποῖο συνδυάστηκε ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «Ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν». Εἶδαν, δηλαδή, οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ πιστοὶ νὰ διαμοιράζονται σ᾿ αὐτοὺς γλῶσσες σὰν τὶς φλόγες τῆς φωτιᾶς, καὶ στὸν καθέναν ἀπ᾿ αὐτοὺς κάθισε ἀπὸ μία γλώσσα. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐμφανίστηκε σὰν γλῶσσες φωτιᾶς, χωρὶς πάλι νὰ εἶναι φυσικὸ τὸ φαινόμενο. Βέβαια ἡ φωτιὰ εἶναι σύμβολο τῆς Θεότητος, ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἀκόμη. Σὰν φωτιὰ ἐμφανίστηκε ὁ Θεὸς καὶ στὸν Μωυσῆ, στὴν καιόμενη βάτο. Μὲ γλῶσσες φωτιᾶς, λοιπόν, φανερώνεται τὸ Ἅγιον Πνεῦμα γιὰ νὰ δηλωθεῖ ὅτι εἶναι Θεός, Πρόσωπο ὁμοούσιο πρὸς τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό. Ἐμφανίστηκε ἐπιπλέον σὰν γλῶσσες φωτιᾶς, διότι ἡ φωτιὰ ἔχει τρεῖς ἰδιότητες: καίει, θερμαίνει καὶ φωτίζει. Ἀντίστοιχα καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα κατακαίει τὰ ἀκάθαρτα πάθη, μεταβάλλοντας τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων σὲ λογικὰ θυσιαστήρια τοῦ Θεοῦ, θερμαίνει τὶς καρδιές τους, χαρίζοντάς τους ἔνθεο ζῆλο καὶ τοὺς φωτίζει νὰ κατανοοῦν τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἀνέθεσε στοὺς Μαθητὲς τὴν ἱερὴ ἀποστολή, νὰ διαδώσουν στὸν κόσμο μὲ τὸν προφορικό τους λόγο, μὲ τὸ κήρυγμά τους τὴ νέα καὶ ἀληθινὴ Πίστη. 

3. Αὐτὸ τὸ θεῖο γεγονὸς ποὺ συνέβη τότε στοὺς Μαθητὲς ἀπολαμβάνει καὶ ὁ κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς μὲ τὴ συμμετοχή του στὰ ἱερὰ Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος, μὲ τὸ ὁποῖο γίνεται μέλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Χρίσματος, στὸ ὁποῖο λαμβάνει τὴ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὰ χαρίσματα ποὺ χορηγεῖ στοὺς ἀνθρώπους. Βιώνει τότε ὁ πιστὸς τὴν προσωπική του Πεντηκοστή. Ἀντίστοιχες μάλιστα ἀλλοιώσεις μὲ αὐτὲς ποὺ συνέβησαν στοὺς Μαθητὲς θὰ δεχόμαστε κι ἐμεῖς, ὅταν μὲ τὸν θεάρεστο βίο μας, μὲ τὴν κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου ζωή μας γινόμαστε πνευματοφόροι. Ἄλλες δυνάμεις θὰ ἐνεργοῦν τότε μέσα μας, διότι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα θὰ μεταμορφώνει τὶς καρδιές μας, θὰ ἐξαγιάζει τὶς ἐπιθυμίες μας, θὰ καθαρίζει τοὺς λογισμούς μας. Ἐκεῖνο θὰ μᾶς χαρίζει τὴν ὤθηση νὰ ξεπερνοῦμε τὰ πάθη καὶ τὶς μικρότητές μας. Ἐκεῖνο θὰ μᾶς δίνει τὴ Χάρι νὰ ὑπομένουμε τὶς δοκιμασίες. Ἐκεῖνο θὰ μᾶς ἐνδυναμώνει νὰ ὁμολογοῦμε τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ μᾶς περιβάλλουν. Μὲ θερμὸ καὶ ἱερὸ πόθο, λοιπόν, νὰ παρακαλοῦμε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μὲ τὴ γνωστὴ προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας μας: «Βασιλεῦ Οὐράνιε,... ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν», καὶ νὰ ζητοῦμε ἀπὸ τὸν Ἀγαθὸ Παράκλητο νὰ ἔρχεται, νὰ κατοικεῖ μέσα μας καὶ νὰ μᾶς ἀναγεννᾶ πνευματικά.ΟΣΩΤΗΡ2222

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου